אלו החלטות ניתן לקבל בבית משותף ומהו הרוב הדרוש

אלו החלטות ניתן לקבל בבית משותף ומהו הרוב הדרוש

ניהול בית משותף מצריך קבלת החלטות שונות. חלקן מתקבלות ברוב רגיל,, חלקן ברוב מיוחד וחלקן ברוב מוחלט של כל בעלי הדירות. חלק מההחלטות, הקשורות לניהול השוטף של הבית המשותף, מתקבלות על ידי נציגות הבית המשותף (ועד הבית), שהינו גוף נבחר על ידי בעלי הדירות לניהול הבית וחלק מההחלטות מצריך קבלת אישור אסיפת בעלי הדירות בבניין (האסיפה הכללית).

להלן טבלה מרכזת ביחס לסוגי ההחלטות והרוב הנדרש ולאחריה פירוט בהתייחס לכל אחת מסוגי ההחלטות:

סוג ההחלטה (למידע נוסף הקלק) הרוב הדרוש הערות
התקנת דוד שמש על גג משותף שחש מקום לכולם לא נדרשת הסכמה אלא אם הגג שימש למטרה אחרת
התקנת דוד שמש על גג משותף שאין מקום לכולם הסכמת יתר הבעלים לא יתנגדו אלא מטעמים סבירים
התנתקות ממערכת מרכזית לחימום מים והסקה אין צורך בהסכמה לא פוטר מנשיאה בהוצאות המערכת
התנתקות ממערכת גז למעלה ממחצית בעלי הדירות  
ביצוע התאמות לבעלי מוגבלויות ברכוש המשותף משתנה בהתאם לסוג  
התקנת מעלית ונשיאה בהוצאות הקמה ותחזוקה שני שליש מבעלי הדירות  בעלי קומת הקרקע אינם נושאים בעלות הקמה
מעלית שבת בבניין בו 2 מעליות כל בעל דירה רשאי לדרוש  כשיש מעלית אחת נדרשת החלטת רוב בעלי הדירות
שעון שבת כל בעל דירה רשאי להתקין  ההוצאות של התקנה והחזקה יחולו על המתקין
הקמת בית משותף שנהרס 3/4 מבעלי הרכוש המשות  
החלטה להתקשרות עם חברת ניהול / מתחזק רוב בעלי הדירות   ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם
החלטה לקביעת מתחזק ספציפי או החלפתו בעלי מחצית מהרכוש המשותף  
הרחבת דירת מגורים בבית משותף בעלי 3/4 מהדירות  ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם
שינוי תקנון הבית  המשותף רוב בעלי הדירות    ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם


התקנת דוד שמש

בעל דירה בבית משותף רשאי, בכפוף לאמור להלן, להתקין, ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, במקום סביר על גג הבית המשותף שהוא רכוש משותף, דוד לחימום מים על ידי השמש (להלן - דוד שמש), ולהתקין בדרך סבירה את המיתקנים הקשורים לכך והצינורות להולכת המים לדירתו, ובלבד שנתקיימו כל אלה:
 1. הוא קיבל היתר להתקנה לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ומילא אחרי תנאי ההיתר;
 2. ביום מתן ההיתר לא שימש המקום שעליו יותקן דוד השמש, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי שהוסכם עליה, בין בהחלטה של בעלי הדירות ובין בהתנהגותם, והוא לא נועד ביום האמור לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף;
 3. התקנת המיתקנים והצינורות תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בחזות הבית.

יחד עם זאת, אם הגג אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית, בעל הדירה אינ רשאי להתקין דוד שמש  אלא לאחר שקיבל את הסכמת כל בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם בעל דירה אחרת התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי המפקח להרשות את התקנת דוד השמש.
ככל שבעלי הדירות חלוקים בשאלה אם גג הבניין מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות אם לאו ניתן להציג תעודה בחתימת מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה לעניין זה והמהנדס יקבע לכמה דודי שמש מספיק גג הבית.


התנתקות ממערכת חימום מים או הסקה

בעל דירה רשאי להינתק על חשבונו מהמערכת המרכזית לחימום מים או להסקה (להלן - המערכת המרכזית), ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שאם המערכת המרכזית משולבת לחימום מים ולהסקה לא יהיה רשאי להינתק מאחד מהם בלבד. הינתקות כאמור לא תגרע מזכויותיו של בעל הדירה במערכת המרכזית שניתק ממנה, ולא תפטור אותו מהחובה לשאת בהוצאות הדרושות להחזקתה התקינה בהתאם לקבוע בתקנות.


התאמות בבית משותף לאנשים עם מגבלות

חוק המקרקעין מאפשר לאדם עם מגבלות, כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שהינו בעל דירה או בן משפחתו של בעל הדירה או שוכר הדירה, לבצע על חשבונו התאמות שונות ברכוש המשותף שנועדו להקל ולסייע לאדם המוגבל. החוק מפרט רשימה של התאמות והרוב הדרוש לכל אחד מהשינויים כפי שיפורט להלן.

מהם התנאים לביצוע ההתאמה בבית משותף?
ביצוע ההתאמה מותנית בקבלת הרוב הדרוש על פי החוק, קבלת היתר בנייה כדין ככל שהדבר נדרש וכן קבלת אישור של רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
בנוסף ביצוע ההתאמה מותנה בכך שהיא אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית.

מהם ההליכים טרם ביצוע ההתאמה בבית משותף?
בטרם ביצוע ההתאמה חייב בעל הדירה למסור, לא יאוחר מארבעים ימים לפני מועד ביצוע ההתאמה, הודעה מפורטת בכתב לנציגות הבית המשותף אודות הכוונה לבצע את ההתאמה ומהותה; באין נציגות לבית, תומצא הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף.
במידה ובעל דירה מתנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע התאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, רשאי המפקח על הבתים המשותפים להרשות את ביצוע ההתאמה, והחלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה הדירה הסרבן.
ככל שנציגות הבית המשותףאו מי מבעלי הדירות רואים עצמם נפגעים מביצוע התאמה, הם רשאים לפנות בתביעה למפקח בתוך 30 ימים מן היום שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעל הדירה על כוונתו לבצע התאמה. הגשת התביעה אינה מעכבת את ביצוע ההתאמה אלא אם כן הורה המפקח אחרת;

מי נושא בהוצאות ההתאמה בבית משותף?
הוצאות ההקמה והתחזוקה השוטפת תחול על בעל דירה שביצע התאמה, ואולם אם תוצר ההתאמה מיועד לשמש את כל בעלי הדירות או את מרביתם, יישאו כל בעלי הדירות בהוצאות ההתאמה.
אסיפת הדיירים רשאית להחליט, כי עם חלוף הצורך בהתאמה, לרבות במקרה שבו הפסיק האדם עם המוגבלות להתגורר בדירה, על בעל הדירה להסיר את ההתאמה, להחזיר את המצב לקדמותו, ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך; החלטה לפי סעיף קטן זה תתקבל לא יאוחר מ- 90 ימים ממועד חלוף הצורך בהתאמה כאמור.


מהו הרוב הדרוש לביצוע התאמה ברכוש המשותף?

התאמות שאינן טעונות הסכמה
 1. התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית המשותף בלא שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם.
 2. התאמת דלת או פתח כניסה לבית המשותף בלא שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם, כגון התקנת מאחז יד, מגיף דלת, אינטרקום, לחצן קריאה, פעמון או דיבורית, שינוי מנעול כניסה למנעול קל יותר לתפעול, ושינוי מיקומם.
 3. התקנת מאחז יד, לרבות שינוי מאחז קיים או שינוי מיקומו.
 4. בניית סף צדי בשביל גישה קיים למניעת דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
 5. התקנת אמצעי הרמה ידני, לרבות כבש, בין מפלסים, שאורכו אינו עולה על 8 מטרים וכשהפרש הגובה בין המפלס העליון לבין המפלס התחתון אינו עולה על 75 ס"מ, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
 6. החלפה או התקנה של רשת ניקוז (גריל).
 7. התקנת תאורה, לרבות תאורת חירום, בשביל גישה או בכניסה לבית המשותף וכן שינוי עוצמת תאורה.
 8. שינוי גובה ספים, ובלבד שאין בביצוע השינוי כדי לגרום לתקלות במערכת הניקוז.
 9. חספוס עדין של מדרגות או של ריצוף שביל גישה קיים, לשם מניעת החלקה.
 10. התקנת שילוט הכוונה ומידע, לרבות הוספת אותיות מובלטות או כתב ברייל בשילוט קיים.
 11. שינוי אבזרי חשמל, מחשוב, טלוויזיה ותקשורת קיימים והתאמתם לצורכי האדם עם המוגבלות ומידותיו.
 12. שינוי אבזרי שרברבות, ביוב וניקוז, שלא כאמור בפרט 6 לחלק זה, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתאמה כאמור כדי לפגוע במערכות הבית המשותף.
 13. שינוי גובה של התקנים ועזרים קיימים בבית המשותף, כגון תיבת מכתבים, ראי וברז שטיפה.
 14. התאמת מקום חניה קיים שיוחד לבעל הדירה, בלא שינוי מיקומו, גודלו או צורתו.
התאמות הטעונות הסכמת רוב בעלי הדירות
 1. התאמת פתח או שער כניסה לחצר הבית, תוך שינוי מבנה הפתח או השער, צורתו או מידותיו, כגון הסרת מנעול השער, ביטול שער, הרחבת פתח והתקנת שער.
 2. התאמת דלת כניסה או פתח כניסה לבית המשותף, תוך שינוי מבנה הדלת או הפתח, צורתם או מידותיהם, כגון הסרת מנעול הדלת, ביטול דלת או הרחבת פתח והתקנת דלת.
 3. פתיחת פתח כניסה או שער נוסף לחצר הבית המשותף או לבית עצמו.
 4. הרחבת שביל גישה קיים.
 5. שינוי תוואי של שביל גישה קיים, לרבות סלילת שביל חדש.
 6. הריסת גדרות, ובניית גדר, וגדר הגנה, או התקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים, שאינם כלולים בפרט 4 בחלק א' לתוספת זו, לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או מציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה.
 7. התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון, אך למעט מעלית כאמור בסעיף 59ו לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח.
 8. החלפת ריצוף.
 9. ביטול מדרגות קיימות, ביצוע שינוי במדרגות ובניית מדרגות כניסה לבית המשותף.
התאמות הטעונות הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הדירות
 1. הכשרת מקום כמקום חניה.
 2. ייחוד או הקצאה של מקום חניה קיים.
התנתקות ממערכת גז מרכזית

התנתקות ממערכת גז מרכזית בבית משותף, שבאמצעותה מסופק גז לשתי דירות או יותר, רשאים בעלי הדירות הרוכשים גז באמצעות המערכת האמורה להחליט על סיום כל החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו, ולהתקשר עם ספק גז אחר כדי לרכוש גז ממנו או באמצעותו; החלטה כאמור טעונה הסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות.
אם הוחלף ספק הגז לא יהיה רשאי בעל דירה הקשור לאותה מערכת, להתקין מיתקן גז נפרד להספקת גז לדירתו.

למי שייכים מתקני מערכת הגז בביתמשותף?
מיתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית בבית משותף שנועדו לשמש דירה מסויימת בלבד, יהוו חלק מאותה דירה, בין אם הם נמצאים בתוך הדירה ובין אם הם נמצאים מחוץ לדירה.
מיתקנים או צנרת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות או חלקם, למעט מכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, יהוו חלק מהרכוש המשותף.


התקנת מעלית ברכוש המשותף

בעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף, רשאים להחליט באסיפה הכללית על התקנת מעלית ברכוש המשותף ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 • ניתן לקבל היתר בניה להתקנת המעלית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
 • ניתן להתקין את המעלית באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, ברכוש המשותף או בחזות הבית.

מי נושא בהוצאות התקנת המעלית בבית משותף?
הוצאות התקנת מעלית בבית משותף חלות על בעלי הדירות המחליטים על התקנת המעלית אלא אם החליטו שרק מקצתם ישאו בהוצאות ההתקנה.
ואולם בעלי הדירות בקומת הקרקע לא ישאו בהוצאות התקנת המעלית, אף אם הם נמנים עם המחליטים להתקינה. החיוב בהותאות מתחלק בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

מי נושא בהוצאות השוטפות הקשורות בהחזקת המעלית בבית משותף?
כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית והם יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם התשלומים.

האם בעלי הדירות יכולים לקבוע הסדרים אחרים?
בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון מוסכם, כי הוראות סעיף זה, בהתייחס להתקנת מעלית, לא יחולו עליהם; כמו כן אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראה מיוחדת הקיימת בתקנון מוסכם בדבר התקנת מעלית.

ומה עושים בנעדר הסכמה?
ככל שיש מחלוקות בין הצדדים ניתן להגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים. המפקח רשאי להורות על ביטול החלטה שהתקבלה, על שינויה או על התנייתה בתנאים, לרבות בפיצוי, בהתאםלשיקול דעתו.


מעלית שבת

בבית בו מותקנות שתי מעליות
בבית משותף בו דירות המשמשות למגורים, ומותקנת בו יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

בבית שבו מתוקנת מעלית אחת או לא קיים מנגנופ פיקוד שבת
בבית משותף שמותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, מנגנון פיקוד שבת, רשאים רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

זמני הפעלת מעלית שבת
שר המשפטים יקבע את זמני הפעלת מעלית שבת בהתחשב, בין השאר, במספר האנשים הדורשים את הפעלתה ובצורכיהם. עם זאת, כל בעלי הדירות בבית המשותף להחליט על הפעלת מעלית שבת בשעות מסוימות. בהעדר קביעה תופעל מעלית שבת בזמנים שיקבעו רוב בעלי הדירות, ובלבד שקביעת זמני הפעלת מעלית בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

מי נושא בהוצאות הפעלת מעלית שבת?
בעלי הדירות הדורשים את הפעלת מעלית השבת יישאו בהוצאות החזקתה והפעלתה הנובעות מהפעלת המעלית כמעלית שבת; בעלי הדירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת כאמור בסעיף קטן (א1), יישאו בהוצאות התקנתו. התשלומים שבהם יישאו בעלי הדירות לפי סעיף זה, יהיו בהתאם ליחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.


התקנת שעון שבת בבית משותף

בעל דירה רשאי, בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבונו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת (בסעיף זה – המנגנון) ברכוש המשותף והוא יישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
 1. נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית המשותף ובאין נציגות לבית, תימסר הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף;
 2. ניתנה התחייבות מצד בעל הדירה להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון;
 3. אין בהפעלת המנגנון משום פגיעה או מטרד בבעל דירה אחרת.
הריסת בית משותף ובנייתו מחדש

במצבים בהם נהרס בית משותף, או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובעלי הדירות ששלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (להלן: "המשקמים") החליטו להקים את הבית מחדש או לתקנו, ישא כל בעל דירה בהוצאות הכרוכות בכך לגבי דירתו, ובעלי כל הדירות ישתתפו בהוצאות הכרוכות בכך לגבי הרכוש המשותף, כל אחד לפי החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירתו.
במידה ובעל דירה מסרב להשתתף בהקמת הרכוש המשותף או תיקונו, רשאי המפקח, על פי בקשת בעלי הדירות ולאחר שנוכח שאין אפשרות מעשית להקים את הבית המשותף לגבי יתר הדירות בלבד, לצוות על בעל הדירה להעביר, תוך המועד שקבע ושלא יפחת מששה חדשים, את זכותו בדירה לאדם אחר שיקבע בעל הדירה, ושיבוא במקומו בכל הנוגע לחובת ההקמה או התיקון. במידה ובעל הדירה מסרב להעביר את זכותו רשאי המפקח על הבתים המשותפים, על פי בקשת המשקמים, לצוות על העברת הזכות למי שהציעו המשקמים, ובאין הצעה מצידם - למי שקבע המפקח, ועל רישומה על שמו של אותו אדם לאחר שישולם לבעל הדירה, או יופקד ביד המפקח, שוויה של הזכות. ככל שקיימים חילוקי דעות לגבי שווי הזכות, ייקבע השווי על ידי המפקח לפי בקשת המשקמים או בעל הדירה.


שינוי התקנון בבית משותף

בכל בית משותף קיים תקנון שנקבע על ידי בעלי הדירות או מי שהקים את הבית ובהעדר תקנון מוסכם חל התקנון המצוי שהינו תקנון שנקבע בחוק והמהווה ברירת מחדל. התקנון קובע את אופן ניהולו של הבית המשותף, מפרט את ההצמדות (חניות, גגות ומחסנים) ביחס לכל דירה וכן קובע את חלקה של כל דירה ברכוש המשותף.

בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.
ואולם לא ניתן לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.
יחד עם זאת כאשר הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, ניתן להעבירו לדירה אחרת בבית ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים.


התקשרות עם חברת ניהול חיצונית לתחזוקת הבית המשותף

בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה (להלן: "מתחזק").
החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

הוצאות שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי דירות חייבים להשתתף בה כתשלום ועד בית. * על המתחזק יחולו, לענין ניהול החשבונות ואישורם והמצאת מידע לבעלי הדירות, החובות המוטלות על גזבר המכהן בנציגות ועד הבית.


החלטות בנוגע לשינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה

ככלל ביצוע הרחבה ברכוש המשותף ובכלל זה ניצול זכויות בנייה קיימות מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבניין אלא אם כן נקבע בתקנון הבניין אחרת, כגון שנקבע כי זכויות הבנייה שייכות לדירה מסוימת וכיו"ב.
למרות האמור ועלמנת לאפשר ביצוע הרחבות של דירות מגורים בבית משותף נקבעו מספר הקלות שתכליתן לאפשר ביצוע הרחבה של דירות מגורים ללא צורך בהסכמת כל בעלי הדירות.

לפיכך נקבע כי מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה. יחד עם זאת תנאי לקבלת החלטה כזו היא שהדבר לא יפגע בזכויות הבנייה היחסיות של יתר בעלי הדירות שאינם בונים.
דוגמה – כאשר ניתן לבצע הרחבה של דירה בשטח מוגדר של כ-20 מ"ר לכל דירה הרי שהרחבת דירה לאחד לא פוגעת בזכויות הבנייה של האחר. לעומת זאת כאשר קיימות זכויות בנייה לא מנוצלות שניתנות לחלוקה בין כלל בעלי הדירות ובעל דירה אחת רוצה לנצל את כל הזכויות לצורך הרחבת דירתו הרי שהדבר פוגע בזכויות היחסיות של יתר בעלי הדירות.

כאשר מדובר בהרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, ההחלטה יכולה להתקבל ברוב של מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

האם בעל דירה שהרחיב דירתו יכול להתנגד להרחבת דירה אחרת בבית המשותף?
כאשר בעל דירה כבר ביצע הרחבה של דירתו רואים אותו כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין. כלומר הוא נחשב במניין הכולות כמי שהסכים להרחבה.

תשלומי איזון
גם כאשר מתקבלת החלטה על ידי בעלי הדירות, ברוב הדרוש, המתירה הרחבת דירה בבית המשותף, חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף.
בהעדר הסכמה בנוגע לגובה תשלומי האיזון, יקבעו התשלומים על ידי שמאי מקרקעין, שימונה בהסכמה. הוצאות השמאות יחולו על בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי ברכוש המשותף, לפני החלטת ההרחבה.
שתף ב:

בית משותף שנהרס - ביטול רישום בית משותף או שיקומו ושל מי הזכויות?

תארו לכם מצב שבו הבית המשותף בו הנכם מחזיקים דירת גג להשכרה נהרס ברובו בשל רעידת אדמה או שריפה. למעשה, חדל הבית המשותף להתקיים...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם