מהם ההליכים הצפויים נגדכם בשל בנייה ללא היתר או שימוש חורג?

מהם ההליכים הצפויים נגדכם בשל בנייה ללא היתר או שימוש חורג?

גילוי עבירות בנייה מקורו ברוב המקרים בהלשנה ורק לעיתים נדירות נובע כתוצאה מגילוי יזום של מחלקת הפיקוח על הבנייה. לעיתים באזורים מסוימים מתבצעת בדיקה יזומה של צילומי אוויר (שמבוצעים כל העת על בסיס חודשי) לשם איתור בנייה חריגה.

התלונה, גילוי העבירה והליכי חקירה על ידי מחלקת הפיקוח על הבנייה
עם קבלת התלונה נשלחים פקחים למקום ביחד עם תיק הבניין והם בודקים האם הבנייה המבוצעת במקום או השימוש בנכס תואמים את היתרי הבנייה. הפקחים מצלמים את הנכס ואת העבודות או השימוש המתבצע (ככל שבאפשרותם להיכנס לנכס), עורכים תשריט של הנכס בו בוצעה העבירה לכאורה. במידה והם מאתרים את בעל הנכס או מי מטעמו הם מבקשים לקבל את גרסתו ומתעדים את גרסתו. במקרים בהם ביצוע הבנייה ניתנת לאיתור באמצעות צילומי אוויר (תצ"א), מבוצעת השוואה של צילומי האוויר הקיימים במערכת אל מול צילומי אוויר קודמים, באמצעות מומחה צילומי אוויר. באמצעות פיענוח תצלומי אוויר ניתן לאתר את הבנייה שבוצעה ומועד ביצועה. במקרים רבים יש למועד ביצוע העבירה השלכות בכל הנוגע לטענת התיישנות.

השגת ראיות
לאחר מכן (ברוב המקרים) נשלח מכתב לבעל הנכס בו הוא מוזמן לתת גרסה בנוגע לממצאים. במידה והפקחים לא הצליחו להיכנס לנכס נשלחים מכתבי דרישה לתיאום במקום ולעיתים נעשית פנייה טלפונית לבעלי הנכס. איתור בעלי הנכס נעשה באמצעות מאגר ממרשם האולוסין ולשכת רישום המקרקעין.
 
ככל שהפקחים לא מצליחים להיכנס לנכס וככל שאין בידי הפקחים ראיות להוכחת ביצוע העבירה לוועדה המקומית מספר כלים משפטיים לצורך השגת הראיות הדרושות לה: בקשה למתן צו כניסה למקרקעין באמצעות בית משפט או נקיטת הליך לניתוק חשמל, במסגרתו נשלחת הודעה לניתוק חשמל לבעל הנכס. ככל שננקטים הליכים לניתוק חשמל יש להזדרז ולהגיש ערר לוועדת ערר בבקשה לביטול הניתוק שכן אחרת החשמל עשוי להיות מנותק בתוך 30 יום.  בהיבט הפרקטי תכליתו העיקרית של ההליך של ניתוק חשמל הינו לאלץ את בעל הנכס לאפשר ביקור של פקחי הועדה המקומית בנכס. דרך נוספת להשגת ראיות הינה באמצעות פנייה לבית משפט בבקשה למתן צו כניסה לנכס. 
לאחר שפקחי הועדה המקומית משיגים את הראיות הדרושות ננקט  הליך פלילי או מנהלי  כנגד בעל הנכס, המשתמש וכנגד אחרים שהחוק קבע כי רואים בהם אחראים לביצוע העבירה. 

הליכים משפטיים והגשת כתב אישום
ככל ששנקט הליך משפטי הרי הוא מתנהל בבית המשפט לעניינים מקומיים. קיימים מספר סוגי הליכים משפטיים והמרכזי שביניהם הינו הגשת כתב אישום. במסגרת ההליך מתקיימת ישיבת הקראה בה הנאשם נדרש להשיב לכתב האישום כלומר להשיב לשאלה האם הוא מודה או כופר בכתב האישום. בשלב זה ניתן להעלות גם טענות מקדמיות. ככל שהנאשם אינו מודה בעובדות כתב האישום  התיק נ'קבע לשמיעת הוכחות. ככל שהמאשימה לא הצליחה להוכיח את האשמה מעבר לכל ספק סביר אזי הנאשם מזוכה. במידה והתביעה הוכיחה את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר הנאשם מורשע (זו הכרעת הדיןן).
לאחר ההכרעת הדין  בה מורשע הנאשם או בעקבות הודאתו באשמה נקבע התיק לשמיעת טיעונים לעונש.  בדרך כלל ביחס לבנייה בלתי חוקית תבקש המאשימה  צו הריסה וביחס לשימוש חורג תבקש המאשימה צו הפסקת שימוש.  בנוסף תבקש המאשימה להטיל על הנאשם קנס כספי שגובהו  יהיה בהתאם לחומרת העבירה (היקף הבנייה או השימוש החורג), הרשעות קודמות, נסיבות שונות ועוד. בנוסף עשויה המאשימה לדרוש תשלום שווי הרווח שהפיק הנאשם מהעבירה, היטל השבחה  ובמקרים חמורים גם מאסר על תנאי ואףמאסר בפועל.
 
הליכים מנהליים ונקיטת צו הריסה מנהלי
קיימים מגוון הליכים מנהליים שניתן לנקוט כנגד עבירות בתחום הבנייה לרבות צו הריסה מנהלי, צו מניעת פעולות, צו לניתוק חשמל ועוד.  כאשר מדובר בביצוע עבירת בנייה שטרם הושלמה או שטרם עברו שישים יום ממועד סיום הבנייה והמבנה לא אוכלס משך תקופה של למעלה משלושים יום באפשרות הועדה המקומית לנקוט בהליך של צו הריסה מנהלי שהינו הליך מהיר במסגרתו ככל שלא תוגש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי יבוצע הליך של הריסה בתוך מספר ימים על ידי הועדה המקומית על חשבון בעל הנכס. גם כאן קיימת חשיבות רבה לנקיטת הליך מיידי וקיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ משפטי מתאים והעלאת הטענות הנכונות. העלאת טענות מסוימות עלולות להזיק להליך ולהכשילו.

ניהול תיקים בתחום התכנון והבנייה דורש ניסיון ומומחיות רב תחומית
ניהול תיקים בתחום עבירות בנייה מחייב ניסיון ומומחיות רב תחומית בנושאי מקרקעין ותכנון ובניייה, הכרת אופן פעולתה של המערכת המנהלית והמשפטית, הבנת התהליכים הקשורים בהוצאת היתרי בנייה  ועוד. ניהול תיק בעבירות תכנון ובנייה הוא מורכב ומתנהל במקביל באולם בית המשפט ובהליכים אחרים מול  גורמי התכנון וגורמים נוספים. במקרים מסוימים ניתן להשיג זיכוי בשל  חוסר ראיות או לאור העובדה שלא בוצעה עבירה. במקרים אחרים קיים צורך לפעול במקביל להכשרת הבנייה הבלתי חוקית מאחר וקיימת סבירות גבוהה שהנאשם יורשע. במקרים אחרים המטרה הינה להקטין למינימום את הנזק הכלכלי בשל ההליך.
שתף ב:
מדריכים בעבירות תכנון ובנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ביום 25/10/17. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י') בפרק אכיפה חדש. להלן נסקור...

הסדר מותנה - סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

בחודש מאי 2013 נכנס לתוקף  תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982 -  "הסדר מותנה" העוסק בסגירת תיק בהסדר מותנה. התיקון האמור...

תמצית ההליכים הפליליים והמנהליים ודרכי הענישה בעבירות תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה (להלן: "החוק") מסדיר את סוגי העבירות ודרכי הענישה לעבירות השונות. כן קבועות בחוק הוראות מפורטות שעניינן אכיפה...

האם עבירות בנייה מתיישנות?

עבירות על חוק התכנון והבנייה הינן עבירות מסוג עוון וככאלה, בכפוף לחריגים כפי שיפורט להלן, הן מתיישנות בחלוף חמש שנים ממועד ביצוע...

מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת "הגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובנייה

אחת ההגנות העומדות לנאשם בהליך פלילי בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה הינה טענת "הגנה מן הצדק". קבלת טענה זו מקנה לבית המשפט סמכות...

אלו עונשים מוטלים בעבירות תכנון ובנייה? קנסות וגזירות כלכליות נוספות

בעבירות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל על מי שהורשע בדין קנסות מסוגים שונים, כולם ו/או חלקם וזאת בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה...

שיקולי ענישה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

תיקון 113 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 שינה את העקרונות ודרך הפעולה של בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם ובכלל זה בעבירות על חוק התכנון...

קווים מנחים - עריכת שומות לצורך קביעת קנסות על עבירות תכנון ובנייה

קווים מנחים כפי שנקבעו על ידי השמאי הממשלתי במשרד המשפטים לשמאים מטעם התביעה לעריכת שומות לצורך קביעות קנסות בעבירות על חוק התכנון...

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה-טיפול בבקשות לעיכוב הליכים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משפט פלילי מיום  25 אפריל 2001  (90.022) מספר הנחיה: 4.3032 טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם