מתן צו קיום צוואה

לאחר פטירתו של אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר אחריו צוואה ובמקרה כזה, וככל שהצוואה תאושר, יהיו יורשי הנפטר אלו שנקבעו בצוואתו האחרונה (ירושה על פי צוואה). ואולם קביעת יורשיו של הנפטר אינה נעשית באופן אוטומטי ומצריכה נקיטת הליך משפטי למתן צו ירושה (ראה המדריך צו ירושה) במקרה והנפטר לא הותיר אחריו צוואה וצו קיום צוואה במקרה בו הנפטר הותיר אחריו צוואה (ראה המדריך עריכת צוואה).

 
לאחר קבלת צו קיום צוואה יש לחלק את העיזבון בהתאם לצו קיום צוואה. ככל שהזכויות רשומות במרשם יש לבצע העברת הזכויות במרשם משם הנפטר ליורשיו, כגון רשם המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, משרד הרישוי וכן לפעול בחשבונות הבנק  של הנפטר לשם העברת הכספים ליורשים. ראוי לציין כי קופות גמל וביטוחי מנהלים אינם מהווים חלק מעיזבון הנפטר והיורש של הכספים הינו המוטב המצוין ברישומי קופות הגמל וביטוחי המנהלים ולא היורש על פי הצוואה.
 
ניתן לעקוב אחרי סטאטוס הבקשה למתן קיום צוואה המוגש על ידי משרדנו באתר משרד המשפטים בהתאם למספר זהות של הנפטר או לפי מספר תיק.
 
מהו צו קיום צוואה?
צו קיום צוואה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה ומקנה לצוואה של הנפטר תוקף משפטי מחייב.
יודגש כי אם הצוואה מתייחסת רק לחלק מנכסי הנפטר, יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים שנכללים בצוואה, ויתרת נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.

מי רשאי להגיש בקשה לצו קיום צוואה?
הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים להיות מוגשת על ידי כל אחד מהיורשים המפורטים בצוואת הנפטר וכן כל אדם שמעוניין במתן צו. למשל נושה של הנפטר המעוניין לפעול כנגד העיזבון של הנפטר.

מהם הליכי הבקשה
הבקשה למתן צו קיום צוואה מוגשת לרשם לענייני ירושה באזור מגורי הנפטר ונתמכת בתצהיר המבקש. יש לצרף לבקשה תעודת פטירה מקורית (המגיעה בתוך 14 יום לאחר הפטירה) וכן צוואה מקורית. לאחר הגשת הבקשה מתפרסמת הודעה בעיתון יומי וברשומות, ובו מצוינת הזכות להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה. הודעה על הגשת הבקשה מועברת גם ליורשים האחרים המפורטים בצוואה ולחילופין לקבל אישור בכתב של היורשים כי הם מודעים להגשת הבקשה.

צוואה של מנוח שמקום מושבו לא היה בישראל
כאשר נדרש צו קיום צוואה ביחס למי שמקום מושבו אינו בישראל ואולם יש צורך להוציא צו קיום צוואה שכן הנפטר הינו בעל נכסים בישראל יש לפעול להוצאת צו קיום צוואה בישראל. לא ניתן להתבסס על צו קיום צוואה שניתן במדינת המקור ולא ניתן לבצע העברת זכויות על פיו.
בקשה למתן צו קיום צוואה למי שמקום מושבו אינו בישראל יכלול תעודת פטירה ממקום מושבו, חוות דעת של הדין הזר במקום מושבו של הנפטר בנוגע לדיני הירושה במקום מושבו של הנפטר.

התנגדויות לצו קיום צוואה
כל אדם זכאי להתנגד לצו קיום הצוואה בשל סיבות שונות לרבות טענות בנוגע לפגמים בצוואה, השפעה בלתי הוגנת, קיומה של צוואה מאוחרת ועוד. הגשת ההתנגדות צריכה להיעשות בתוך 14 ימים ממועד בעיתונות וברשומות. והמועד להגשתה יכול להיות מוארך מטעמים מיוחדים.
התנגדות לצו קיום צוואה יש להגיש בכתב לרשם לענייני ירושה ולכלול את נימוקי ההתנגדות ולהיתמך בתצהיר.
ככל שמוגשת התנגדות התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה לדון בהתנגדות.

מתן צו קיום צוואה
ככל שלא הוגשו התנגדויות, מועברת הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר אותה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים. לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה.

שתף ב:
שירותים נוספים

הסכם ממון וחיים משותפים

מהו הסכם ממון? הסכם ממון הינו הסכם הנערך בין בני זוג המתעתדים להינשא, או במהלך הנישואים ומטרתו להגדיר את היחסים הממוניים ביניהם...

מתן צו ירושה

לאחר פטירת אדם עובר רכושו (העיזבון) ליורשיו. יורשי הנפטר הינם היורשים שנקבעו בדין כיורשיו (ירושה על פי דין) אלא אם כן הנפטר הותיר...

מי הם היורשים בירושה על פי דין?

בהתאם לדיני הירושה לאחר פטירתו של אדם (המוריש) עוברים נכסיו (עיזבון המנוח) ליורשיו. גם חובות המנוח עוברים ליורשיו, אך עד גובה השווי...

עריכת צוואה / כתיבת צוואה

דוד מלניק משרד עורכי דין ונוטריונים מתמחה בעריכת צוואות, צוואות הדדיות וכן צוואות נוטריוניות כחלק מהתמחותו בייצוג בעניני ירושה,...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם