האם עבירות בנייה מתיישנות?

האם עבירות בנייה מתיישנות?

עבירות על חוק התכנון והבנייה הינן עבירות מסוג עוון וככאלה, בכפוף לחריגים כפי שיפורט להלן, הן מתיישנות בחלוף חמש שנים ממועד ביצוע העבירה. כך למשל, לא ניתן להגיש כתב אישום ביחס לבנייה בלתי חוקית אם חלפו חמש שנים ממועד ביצוע העבירה וככל שיוגש כתב אישום כאמור באשמה של בנייה ללא היתר הרי שדין כתב האישום להימחק מחמת התיישנות.
 
חריגים לתקופת ההתיישנות
ואולם  לכלל בדבר התיישנות עבירות בנייה בחלוף חמש שנים  מספר חריגים שיפורטו להלן. בנוסף  חשוב לציין כי לרשות התביעה עומדים מספר כלים משפטים שמאפשרים להם להתגבר על טענת ההתיישנות.

אין התיישנות בעבירה נמשכת שמעצם טיבה מתחדשת מדי יום ביומו
טענת התיישנות אינה חלה במקרה בו מדובר בעבירה נמשכת כגון עבירה של שימוש חורג, שהינה עבירה המתחדשת מדי יום ביומו.

דוגמה א
מר שמשי הינו בעלים של נכס שייעודו על פי היתר הבנייה הינו למחסן ונעשה בו שימוש למגורים. שמשי הוכיח כי הדירה משמשת למגורים מזה עשר שנים ולפיכך טען להתיישנות. טענה זו דינה להידחות שכן מדובר בעבירה נמשכת, כשביצוע העבירה של שימוש חורג ממחסן למגורים מתחדש למעשה מדי יום ביומו ולמעשה בכל יום נוצרת עילה חדשה.

דוגמה ב
גב' תחמני פיצלה דירתה לחמש יחידות למגורים בשנת 2000. בשנת 2014 הוגש נגדה כתב אישום. ככל שכתב האישום יתבסס על ביצוע בנייה בסטייה מהיתר בכך שהפכו דירת מגורים אחת למספר יחידות דיור הרי שככל הנראה כתב האישום יימחק מחמת התיישנות שכן חלפו למעלה מחמש שנים ממועד ביצוע הבנייה. ואולם אם כתב האישום יהיה מבוסס על טענה של שימוש חורג לפיה בדירה, המיועדת לשמש כדירה אחת, נעשה שימוש למספר יחידות דיור, הרי שמדובר בעבירה של שימוש חורג וככזו היא לא התיישנה שכן השימוש הינו נמשך ומתחדש מדי יום ביומו. ואולם במקרה של הרשעה בעבירה של שימוש חורג ניתן יהיה להורות על הפסקת השימוש אך לא ניתן יהיה לצוות על הריסת הדירה המפוצלת והחזרת המצב לקדמותו.

פעולות חקירה "עוצרות" את תקופת ההתיישנות
טרם הגשת כתב האישום ננקטות על ידי מחלקת הפיקוח על הבנייה פעולות לאיתור הבנייה הבלתי חוקית והכנת תיק החקירה לצורך הגשת כתב אישום. תקופת הזמן של ביצוע פעולות החקירה אינן נמנות לצורך חישוב תקופת ההתיישנות.

דוגמה
משפחת צלמוני התרחבה ולפיכך החליט אבי המשפחה, לרגל לידת בנם הבכור, לבנות קומה נוספת. מפאת קוצר הזמן נבנתה הקומה ללא היתר בחודש ינואר 2009. בחלוף ארבע וחצי שנים בעקבות סכסוך שכנים בין משפחת צלמוני לשכנם מלשינוני והוא שלח מכתב למחלקת הבניה ובה הוא דורש כי העירייה תפעל להריסת הקומה של משפחת צלמוני. פקחי העירייה מגיעים לבניין בחודש דצמבר 2013, מתעדים את הבנייה, מזמינים תצלומי אוויר המעידים כי הבנייה בוצעה בחודש ינואר 2009 ובחודש פברואר 2014, כחמש שנים וחודש לאחר ביצוע הבנייה, מוגש כתב אישום. במקרה זה הרי שחרף העובדה שהבנייה בוצעה למעלה מחמש שנים לפני הגשת כתב האישום הרי שפעולות החקירה החלו עם ביקור הפקחים בחודש דצמבר 2013 ומשכך אפשר וטענת ההתיישנות תידחה.

טכניקות של התביעה לעקיפת טענת ההתיישנות
על מנת להתגבר על טענת התיישנות לרשות התביעה עומדים מספרים כלים משפטיים המאפשרים לה להתגבר על טענה זו. דרך אחת הינה סיווג העבירה כעבירת שימוש חורג ולא כעבירת בנייה; הדרך השנייה הינה נקיטת הליך של צו הריסה שיפוטי ללא הרשעה בהתאם לסעיף 212 לחוק התכנון והבנייה;
חשוב להדגיש כי התביעה אינה ממהרת להשתמש בכלים אלו ובדרך כלל כאשר מדובר בעבירות בנייה ישנות וכשלא קיים אינטרס ציבורי להריסת הבנייה הבלתי חוקית (כגון שמדובר בבנייה בשטח ציבורי) – לא ננקטים הליכים ביחס לבנייה הבלתי חוקית וקיימת וודאות גבוהה כי גם לא יינקטו הליכים כלשהם. ואכן, קיימים מבנים רבים, עם חריגות בנייה, וברור לגמרי כי לא יינקטו הליכים כנגד הבנייה הבלתי חוקית.

סיווג העבירה כעבירת שימוש חורג ולא כעבירת בנייה ללא היתר
כפי שצוין לעיל עבירת שימוש חורג הינה עבירה נמשכת המתחדשת מדי יום ביומו ומשכך סיווגה של עבירת בנייה לעבירת שימוש חורג, במקרים שהדבר ניתן, עשויה להתגבר על טענת התיישנות.

נקיטת הליך למתן צו הריסה ללא הרשעה בהתאם לסעיף 212 לחוק התכנון והבנייה
שימוש בבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה אפשרית במקרים שלא ניתן להגיש כתב אישום מחמת התיישנות. כך פסק בית המשפט העליון (כבוד השופט ג'ובראן) ברע"פ 9908/08, גלאגל ואח' נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים. בית המשפט קבע כי במקרים של בנייה בלתי חוקית שהתיישנה, ומתקיימים התנאים למתן צו לפי סעיף 212 לחוק התכנון והבנייה, בידי התביעה סמכות לבחור איזה הליך לנקוט: בקשה להוצאת צו לפי סעיף 212 או הגשת כתב אישום בעבירה של שימוש חורג, והתביעה אינה חייבת לנקוט הליך פלילי דווקא.
שתף ב:
מדריכים בעבירות תכנון ובנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ביום 25/10/17. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י') בפרק אכיפה חדש. להלן נסקור...

הסדר מותנה - סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

בחודש מאי 2013 נכנס לתוקף  תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982 -  "הסדר מותנה" העוסק בסגירת תיק בהסדר מותנה. התיקון האמור...

מהם ההליכים הצפויים נגדכם בשל בנייה ללא היתר או שימוש חורג?

גילוי עבירות בנייה מקורו ברוב המקרים בהלשנה ורק לעיתים נדירות נובע כתוצאה מגילוי יזום של מחלקת הפיקוח על הבנייה. לעיתים באזורים...

תמצית ההליכים הפליליים והמנהליים ודרכי הענישה בעבירות תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה (להלן: "החוק") מסדיר את סוגי העבירות ודרכי הענישה לעבירות השונות. כן קבועות בחוק הוראות מפורטות שעניינן אכיפה...

מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת "הגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובנייה

אחת ההגנות העומדות לנאשם בהליך פלילי בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה הינה טענת "הגנה מן הצדק". קבלת טענה זו מקנה לבית המשפט סמכות...

אלו עונשים מוטלים בעבירות תכנון ובנייה? קנסות וגזירות כלכליות נוספות

בעבירות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל על מי שהורשע בדין קנסות מסוגים שונים, כולם ו/או חלקם וזאת בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה...

שיקולי ענישה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

תיקון 113 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 שינה את העקרונות ודרך הפעולה של בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם ובכלל זה בעבירות על חוק התכנון...

קווים מנחים - עריכת שומות לצורך קביעת קנסות על עבירות תכנון ובנייה

קווים מנחים כפי שנקבעו על ידי השמאי הממשלתי במשרד המשפטים לשמאים מטעם התביעה לעריכת שומות לצורך קביעות קנסות בעבירות על חוק התכנון...

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה-טיפול בבקשות לעיכוב הליכים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משפט פלילי מיום  25 אפריל 2001  (90.022) מספר הנחיה: 4.3032 טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם