דוד מלניק עורכי דין ונוטריונים הינו בעל מומחיות וניסיון רב בייצוג בתחום עבירות בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה ועבירות על חוק רישוי עסקים ומייצג בהליכים פליליים ומנהליים בתחום זה.

ביצוע עבודות בנייה, שאינם בגדר שינויים פנימיים, מחייב קבלת היתר בנייה. ביצוע עבודות בנייה ללא היתר בנייה או בסטייה מהיתר הבנייה שניתן - מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה. בנוסף, שימוש בנכס מקרקעין חייב להיעשות בהתאם לייעוד שנקבע בהיתר הבנייה או בתוכנית בניין עיר שחלה ביחס לאותו נכס. שימוש בנכס לייעוד שונה מזה שנקבע בהיתר הבנייה או בתוכנית בניין עיר כגון, שימוש למגורים כשהיעוד המותר הינו למחסן או למשרד מהווה עבירה של "שימוש חורג" מהיתר או תוכנית.

בנייה ללא היתר או שימוש חורג בנכס מהווה עבירה על חוק התכנון והבנייה והינה בגדר עבירה פלילית. הפעולות שניתן לנקוט כנגד בעל נכס ו/או משתמש בנכס ואחרים, המוגדרים כאחראים על פי החוק, הינן מגוונות וכוללות נקיטת הליכים פליליים באמצעות הגשת כתב אישום במסגרתו מתבקש צו הריסה או צו הפסקת שימוש וכן קנס ו/או מאסר ו/או מאסר על תנאי ו/או התחייבות להימנע מביצוע עבירה ועוד; נקיטת הליכים מנהליים כגון צו הריסה מנהלי, צו מניעת פעולות; נקיטת הליכים לניתוק חשמל ועוד.

משרדנו מטפל במגוון ההליכים הננקטים בתחום

  • כתב אישום בגין בנייה בלתי חוקית
  • כתב אישום בגיין שימוש חורג
  • הליכי ניתוק חשמל בהתאם לחוק התכנון והבנייה
  • כתב אישום בגין פיצול דירות
  • כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון עסק
  • צו הריסה מנהלי
  • צו הריסה שיפוטי
  • צו סגירה
  • צו מניעת פעולות

ייצוג בתחום עבירות בנייה וחוק רישוי עסקים מחייב ניסיון ומומחיות רב תחומית בנושאי מקרקעין, דיני תכנון ובנייה, משפט מנהלי ומשפט פלילי, מחייב הכרת אופן פעולתה של המערכת המנהלית והמשפטית, דורש ראייה רחבה ונקיטת פעולות משולבות הן בתחום הפלילי והן בתחום התכנוני והמנהלי לרבות בכל ההיבטים הקשורים בהוצאת היתרי בנייה.

ניהול תיק בתחום עבירות הבנייה הינו מורכב ומתנהל במקביל באולם בית המשפט ומול גורמי התכנון וגורמים נוספים. בחלק מהמקרים ניתן להשיג זיכוי שכן ניתן להוכיח כי מבחינה עובדתית או משפטית לא בוצעה עבירה. במקרים אחרים הזיכוי נובע בשל העדר ראיות או בשל קיומם של פגמים טכניים בהליך או בראיות.

לעיתים הזיכוי הינו תוצאה של קבלת טענת התיישנות, טענת "הגנה מן הצדק" או טענות הגנה אחרות. בחלק מהמקרים, כאשר ברור כי בוצעה עבירת בנייה ויש סיכוי להרשעה, קיים צורך לפעול במקביל להכשרת הבנייה הבלתי חוקית. במקרים אחרים המטרה מתמקדת בגזר הדין ונועדה לשם קבלת גזר דין מקל, מזעור הנזקים הכספיים כתוצאה מההליך, מחיקת חלק מהנאשמים ועוד. במקרים מסוימים נעשה הדבר במסגרת עסקאות טיעון אליהם מגיעים הצדדים בשלבים שונים של ההתדיינות ביניהם.

קיימת חשיבות מכרעת בקבלת ייצוג משפטי וליווי משפטי, החל מהשלבים הראשוניים של ההליכים, ואף בטרם הוגש כתב אישום. במסגרת הייצוג המשפטי מתבצעת הערכה בנוגע לחוקיותה של הבנייה ו/או השימוש, אפשרויות ההגנה הקיימות בנסיבות העניין ואפשרות הכשרת הבנייה ו/או השימוש ומשך הזמן הדרוש לכך ובהתאם לכך נקבעת הטקטיקה המשפטית לניהול התיק.


מאמרים ומדריכים

17 באפריל 2022

עבירות תכנון ובנייה

דוד מלניק עורכי דין ונוטריונים הינו בעל מומחיות וניסיון רב בייצוג בתחום עבירות בנייה בהתאם לחוק התכנון והבנייה ועבירות על חוק רישוי עסקים ומייצג בהליכים פליליים […]
22 במרץ 2022

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה-טיפול בבקשות לעיכוב הליכים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משפט פלילי מיום  25 אפריל 2001  (90.022) מספר הנחיה: 4.3032 טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי תכנון ובניה  הנחיות לטיפול בבקשות לעיכוב הליכים בעבירות על […]
22 במרץ 2022

קווים מנחים – עריכת שומות לצורך קביעת קנסות על עבירות תכנון ובנייה

קווים מנחים כפי שנקבעו על ידי השמאי הממשלתי במשרד המשפטים לשמאים מטעם התביעה לעריכת שומות לצורך קביעות קנסות בעבירות על חוק התכנון והבנייה בהתאם לסעיפים 219 […]
22 במרץ 2022

שיקולי ענישה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

תיקון 113 לחוק העונשין תשל"ז – 1977 שינה את העקרונות ודרך הפעולה של בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם ובכלל זה בעבירות על חוק […]
22 במרץ 2022

אלו עונשים מוטלים בעבירות תכנון ובנייה? קנסות וגזירות כלכליות נוספות

בעבירות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל על מי שהורשע בדין קנסות מסוגים שונים, כולם ו/או חלקם וזאת בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה ללא היתר […]
22 במרץ 2022

מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת "הגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובנייה

אחת ההגנות העומדות לנאשם בהליך פלילי בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה הינה טענת "הגנה מן הצדק". קבלת טענה זו מקנה לבית המשפט סמכות להורות על […]
22 במרץ 2022

האם עבירות בנייה מתיישנות?

עבירות על חוק התכנון והבנייה הינן עבירות מסוג עוון וככאלה, בכפוף לחריגים כפי שיפורט להלן, הן מתיישנות בחלוף חמש שנים ממועד ביצוע העבירה. כך למשל, לא […]
22 במרץ 2022

תמצית ההליכים הפליליים והמנהליים ודרכי הענישה בעבירות תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה (להלן: "החוק") מסדיר את סוגי העבירות ודרכי הענישה לעבירות השונות. כן קבועות בחוק הוראות מפורטות שעניינן אכיפה פלילית ומנהלית ביחס לבנייה בלתי חוקית. […]
22 במרץ 2022

מהם ההליכים הצפויים נגדכם בשל בנייה ללא היתר או שימוש חורג?

גילוי עבירות בנייה מקורו ברוב המקרים בהלשנה ורק לעיתים נדירות נובע כתוצאה מגילוי יזום של מחלקת הפיקוח על הבנייה. לעיתים באזורים מסוימים מתבצעת בדיקה יזומה של […]
22 במרץ 2022

הסדר מותנה – סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

בחודש מאי 2013 נכנס לתוקף  תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982 –  "הסדר מותנה" העוסק בסגירת תיק בהסדר מותנה. התיקון האמור חל גם […]
22 במרץ 2022

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ביום 25/10/17. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י') בפרק אכיפה חדש. להלן נסקור בקצרה את עיקרי השינויים  על […]
22 במרץ 2022

שיקולי בית המשפט להימנע מהרשעה בעבירות תכנון ובניה

בקשה להימנע מהרשעת הנאשם מוסדרת בסעיף 71א(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, הקובע כי בית המשפט רשאי להימנע מהרשעת הנאשם בעבירות תכנון ובניה בהן הודה ולתת צו שירות […]
22 במרץ 2022

כל מה שרציתם לדעת על ניתוק חשמל לנכס בשל ביצוע עבירות בנייה

אם קיבלתם הודעה מהועדה המקומית על כוונה לנתק לכם את החשמל כדאי שתתייחסו לכך ברצינות ותפעלו באופן מיידי להגשת ערר  על ההחלטה לוועדת הערר המחוזית,  שאם […]
22 במרץ 2022

מפצלים דירות? המותר והאסור ואזור הדמדומים

הרשויות המקומיות העלימו עין מכך במשך שנים. אלא שהתפשטות התופעה, בנוסף לעובדה שהרשויות לא נהנו מההשבחה שנוצרה, הובילו לשינוי גישה. מה צפוי לבעלי דירות מחולקות ומה […]
22 במרץ 2022

מהן סמכויות פקחי העירייה להיכנס למקרקעין?

במרבית המקרים עקבות תלונה מגיעים פקחי הבנייה של הרשות המקומית על מנת לבדוק האם בוצעה במקום עבירה ובמסגרת זו הם מבקשים להיכנס למקרקעין על מנת לבחון […]
22 במרץ 2022

מהו צו מניעת פעולות וכיצד ניתן להתגונן בפניו?

צו מניעת פעולות על פי סעיף 246 לחוק התכנון ובנייה הוא במהותו צו מניעה אזרחי הצופה פני עתיד במצב שבו טרם נעברה העבירה אך מבוצעות עבודות […]
22 במרץ 2022

מהו צו הריסה מנהלי וכיצד ניתן להתגונן כנגדו?

צו הריסה מנהלי הוא צו דורסני המוצא על ידי הועדה המקומית כנגד בנייה המבוצעת ללא היתר. מדובר בהליך מנהלי מהיר המאפשר הריסת המבנה בתוך זמן קצר […]
22 במרץ 2022

המדריך השלם – כל מה שרצית לדעת על כתב אישום בעבירות בנייה

קיבלת כתב אישום בדואר רשום בשל בנייה ללא היתר, חריגה מהיתר או תוכנית, שימוש חורג, פיצול דירות. אתם שואלים את עצמכם מה עליכם לעשות.  במדריך זה נסביר […]
22 במרץ 2022

עבירת שימוש חורג מהיתר או תוכנית וכיצד להתגונן מפניה?

מהו שימוש חורג? שימוש חורג הוא שימוש שחורג מהשימוש שהותר בהיתר הבנייה ו/או שימוש החורג מהמטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין עיר. כאשר מעוניינים לעשות שימוש בנכס […]
22 במרץ 2022

הנחיות המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בנושאי תכנון ובנייה

הנחיות המחלקה לאכיפת מקרקעין בפרקליטות המדינה   ההנחייה נושא תאריך קישור הפעלת סמכות האכיפה של המדינה בעבירות תכנון ובנייה במרחבי תכנון מקומיים אכיפה להנחיות שימוש בבנייה […]
x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.