מבזק דצמבר 2018

מבזק דצמבר 2018

סקירת מנהלים

  • יפוי כח מתמשך - הנו כלי משפטי המהווה  תחליף להליך אפוטרופוסות המאפשר לאדם לקבוע את עתידו וכיצד יתנהלו ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים במידה ולא יהיה כשיר לדאוג לענייניו. מדובר בהליך שאינו מצריך פנייה לבית המשפט ומאפשר לכל אדם להשפיע על ההחלטות שהתקבלו ביחס לעניניו במידה ולא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.

  • פירוק חברה מרצון - פירוק חברות לא פעילות וביטול חובות אגרה שנתית בהליך מהיר ופשוט. חברות לא פעילות ממשיכות לצבור חובות אגרה לרשם החברות. אי תשלום האגרות עשוי לגרור סנקציות כנגד בעלי המניות ובכלל זה איסור לפתוח חברות חדשות וביצוע שינויים בהרכב הדירקטוריון בחברות קיימות.  כמו כן ננקטים הליכי גבייה כנגד החברה באמצעות המרכז לגביית קנסות.

יפוי כח מתמשך

מהו יפוי כח מתמשך?
ייפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לכל אדם, כשיר מעל גיל 18, לקבוע מראש כיצד יטופלו ענייניו הרכושיים ו/או האישיים ו/או הבריאותיים בעתיד, במידה והוא לא יהיה כשיר לקבל את ההחלטות בעצמו ולשם כך לקבוע כי אדם אחר (מיופה הכח) יקבל את ההחלטות הדרושות בעניניו הרכושיים ו/או האישיים ו/או הבריאותיים של אותו אדם במועד בו הוא לא יהיה מסוגל לקבל את ההחלטות בעצמו.
מדובר למעשה בכלי משפטי חלופי שתכליתו לאפשר לאדם לקבוע בעצמו כיצד התנהלו ענייניו הרכושיים, האישיים והבריאותיים ומי יהיה אחראי לפעול בשמו ולקבל החלטות בעניינים אלו וזאת בשלב שהוא עדיין כשיר לקבל החלטות בעצמו.
מינוי מיופה כח והפעלת יפוי כח מתמשך אינו מצריך פנייה לבית משפט וזאת להבדיל ממינוי אפוטרופוס. על מנת למנוע מצב שבו תועלה טענה בדבר כשירותו של אדם בעת חתימתו על יפוי כח מומלץ שבמצבים גבוליים בהם קיים ספק  בנוגע לכשירותו של אותו אדם לחתום על יפוי כח מתמשך - תצורף חוות דעת בדבר כשירותו של האדם לחתום על יפוי הכח.

מתי יכנס יפוי הכח המתמשך לתוקף?
יפוי כח מתמשך יכנס לתוקף במועד שבו הפך הממנה לחסר כשירות משפטית. התנאים לכניסתו לתוקף של יפוי הכח יכולים להיקבע על ידי הממנה עצמו ובהעדר קביעה הרי שברירת המחדל הינה חוות דעת הקובעת כי הממנה אינו כשיר.

לקריאה נוספת לחץ כאן

פירוק חברה מרצון

אם הנכם בעלים של חברות לא פעילות אתם עתידים לקבל במהלך החודשים הקרובים דרישה לתשלום אגרה שנתית לשנת 2019. דרישה זו מצטרפת לדרישות קודמות משנים קודמות לתשלום אגרה שנתית. רבים סבורים בטעות כי בהעדר פעילות החברה פטורה מתשלום אגרה שנתית ואולם בפועל החברה ממשיכה להיות חברה פעילה, שחלים עליה כל החובות בהתאם לחוק לרבות תשלום אגרה שנתית לרשם החברות. רשם החברות פועל לגביית חובות אגרה שנתית כנגד החברות ובחלוף זמן החברה מוכרזת חברה מפרת חוק ומוטלים עליה ועל בעלי המניות סנקציות.
לפיכך מומלץ לפעול לחיסולה של החברה. 

יש לשים לב כי תנאי לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי הינו שהתיקים  של החברה במע"מ ובמס הכנסה סגורים ובנוסף שלחברה אין חשבון בנק. לפיכך קיימת חשיבות רבה בסגירת התיקים במע"מ ובמס הכנסה וכן סגירת חשבון הבנק שכן הם מהווים תנאי לפטור מתשלום אגרה שנתית.


מדוע כדאי לפרק חברה לא פעילה?
כל חברה נדרשת להגיש דו"ח שנתי ולשלם אגרה מדי שנה לרשם החברות וזאת אף אם חדלה מלפעול והיא אינה מחוסלת אלא אם ננקט הליך לפירוקה וחיסולה בהתאם לחוק. לפיכך המשך החזקתה של חברה לא פעילה גורמת להוצאות כספיות מיותרות ולחילופין גורמת להצטברות חובות ונקיטת אמצעי אכיפה כנגד החברה, בעלי המניות והדירקטורים.

האם פירוק חברה פוטר את החברה מתשלום חובות עבר?
חברה שחוסלה במסגרת הליכי פירוק מרצון תהיה פטורה מתשלום חובות אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי ביחס לכל התקופה בה החברה לא הייתה פעילה. המועד בו יראו חברה כלא פעילה במועד בו נסגרו התיקים במס הכנסה ובמע"מ ונסגר חשבון הבנק של החברה – המאוחר מביניהם.
אם חשבון הבנק נסגר ביולי 2003, התיק במס הכנסה נסגר בינואר 2004 והתיק במע"מ נסגר ביולי 2005 אזי יראו את החברה כלא פעילה החל משנת 2005 והחברה תהיה פטורה מתשלום אגרה שנתית החל משנת 2006. קבלת פטור מתשלום חובות עבר אינה מקנה זכות לקבלת החזר בגין תשלום אגרה ששולמה לאחר הפסקת הפעילות של החברה. להנחיות מפורטות לרו"ח בדבר האישורים הדרושים

אלו סנקציות ניתן לנקוט כנגד החברה ובעליה?
לרשם החברות סמכויות ממשיות לנקיטת צעדים נגד החברה ובעליה בשל אי תשלום האגרה השנתית ובפרט כאשר מדובר בחברות לא פעילות ונעדרות נכסים ומשכך לא קיימת אפשרות לגבייה אפקטיבית ו/או נקיטת צעדים ממשיים נגד החברה ובעלי המשרה בה.
תיקון מס' 10 לחוק החברות שנכנס לתוקף בינואר 2010 העניק לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות הן כלפי החברות, הנמנעות מתשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי לרשם החברות והן כלפי בעלי המניות והדירקטורים בה ובכללן:
ביחס לחברה המפרה: לא ירשמו שעבודים על נכסי החברה (כנגד מתן הלוואות בנקאיות למשל), לא יירשמו שעבודים לטובת החברה, החברה לא תוכל לשנות את שמה או את מטרותיה וניתן להטיל על החברה עיצום כספי בסכומים של עשרות ומאות אלפי שקלים.
ביחס לבעלי המניות והדירקטורים: במקרה של אי תשלום העיצום הכספי על ידי החברה ניתן לדרוש תשלומו מדירקטור החברה. ביחס להפרות משנת 2009 ואילך – נשללת מהחברה המפרה, בעל השליטה בה במועד וכן הדירקטור שהוטל עליו עיצום כספי בשל ההפרה, האפשרות להקים ולרשום חברה חדשה, וזאת בהתאם למועדים והתנאים הקבועים בחוק.

השירות ניתן לחברות לא פעילות בשני מסלולים: מסלול מקוצר ומסלול רגיל.
מסלול מקוצר מיועד לחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה. ההליך מומלץ לחברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.
מסלול רגיל מיועד לחברות אחרות, שאינן חברות יחיד, המסוגלת לשלם כל חובותיה תוך 12 חודש לאחר תחילת פירוקה.

לקריאה נוספת לחץ כאן


לקבלת פרטים נוספים צרו  קשר עם משרדנו

שתף ב: