הפחתת שיעור המע"מ מ-18 ל-17%

הפחתת שיעור המע"מ מ-18 ל-17%

כיצד תשפיע הפחתת המעמ החל מיום 01.10.2015 על מכירה והשכרת נכסי מקרקעין

החל מיום 01.10.2015 יופחת שיעור המע"מ מ-18% ל-17%. 
בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה–2015 ("הצו") הוקטן שיעור המע"מ המוטל על עסקה בישראל ועל יבוא טובין מ-18% ל-17%, וזאת בתוקף מיום 1.10.2015.  ביום 24.09.2015 פרסמה רשות המיסים הוראת פרשנות בנושא לרבות הנחיות כלליות לחיוב במע"מ בהתייחס לסוגים שונים של עסקות לרבות מכר טובין, מכר מקרקעין, מתן שירות ועוד.

להוראות פרשנות 5/2015 לחץ כאן
להלן הוראות הפרשנות עקב השינוי בשיעור המע"מ בכל הנוגע למכירה ו/או השכרת נכסים

עסקאות של מכר מקרקעין
מועד החיוב בעסקאות מסוג מכר מקרקעין נקבע בסעיפים 28 ו-29 (1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 ולפיהם במכר של מקרקעין יחול החיוב במס לפי המועד המוקדם מבין אלה - 
א. מועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו.
ב. מועד רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל לפי כל דין.  
ג. מועד תשלום התמורה.  

לפיכך -
  • מקרקעין שנמכרו וטרם הועמדו לרשות הקונה, וכן טרם נרשמו על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין עד ליום 01.10.2015, יחויב כל תשלום שיושלם עד ליום 01.10.2015 במע"מ בשיעור של 18% וכל תשלום שיבוצע מיום 01.10.2015 יחויב במע"מ בשיעור של 17%.
  • מקרקעין, שהועמדו לרשות הקונה או נרשמו על שמו של הקונה בפנקס המתנהל לפי דין עד ליום 01.10.2015, , מלוא מחיר העסקה יחויב במע"מ בשיעור של 18% וזאת אף אם טרם שולמה מלוא התמורה עבור העסקה.

דוגמא לעסקת מכירת מקרקעין:
קבלן מכר דירת מגורים בסכום של 1,500,000 ₪ ביום 01.07.2015 בהסכם המכירה נקבעו מועדי התשלום כדלקמן:
א. ביום 01.07.2015 סך של 400,000 ₪
ב. ביום 01.08.2015 סך של 400,000 ₪.
ג. ביום 01.09.2015 סך של 300,000 ₪.
ד. במועד המסירה ביום 01.11.2015 תשלום נוסף של 400,000 ₪.

במקרה זה על התשלומים א-ג יחול מע"מ בשיעור של 18%. על התשלום האחרון יחול מע"מ בשיעור של 17%.

השכרת נכסים –
על עסקאות השכרת נכסים חל, ככלל, מע"מ על בסיס מזומן, דהיינו מועד החיוב במס יחול על קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל.
לפיכך אם שולם מראש בחודש אוגוסט 2015 עבור חודשים אוגוסט-אוקטובר 2015 שיעור המע"מ יהיה 18% לרבות בגין חודש אוקטובר 2015. לעומת זאת כל תמורה שתשולם מחודש אוקטובר 2015 תחויב במע"מ בשיעור של 17%.

שתף ב: