רשימת תיוג וסדר פעולות פירוק חברה מרצון מסלול רגיל

רשימת תיוג וסדר פעולות פירוק חברה מרצון מסלול רגיל

 סדר פעולות ורשימת תיוג – פירוק חברה מרצון בהליך רגיל
דוד מלניק משרד עורכי דין

להלן סדר פעולות ורשימת מסמכים לצורך פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פירעון בהליך רגיל.
לקבלת מידע משפט נוסף על הליך פירוק מרצון לחץ כאן 

שלב ראשון:
חתימה על תצהיר כושר פירעון
1. על כל הדירקטורים או רובם, לחתום על תצהיר כושר פירעון שבו יציינו כי: "בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו לכלל דעה שיש בידה לשלם חובותיה במלואם תוך שנים עשר חדשים לאחר תחילת פירוקה".
2. משלוח תצהיר כושר הפירעון ליחידת רשם החברות ברשות התאגידים.

שלב שני:
על החברה לכנס אסיפה כללית ולהחליט על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק.
1. על האסיפה להתקיים לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום קבלת התצהיר ברשם החברות, מומלץ שלא לקיים את האסיפה כל עוד לא ניתן אישור רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון.
2. על החברה לפרסם במחלקת רשומות במשרד המשפטים, את החלטתה בדבר הפירוק מרצון ומינוי המפרק, לא יאוחר מ- 7 ימים מקבלת ההחלטות.

הודעה מטעם המפרק בדבר מינויו
יש לשלוח אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים הודעה מקורית מטעם המפרק בדבר מינויו, לא יאוחר מ 21 יום לאחר החלטת האסיפה הכללית.  

שלב שלישי:
לאחר מינויו של המפרק עליו לפעול לפירוק וחיסול עסקי החברה כליל. על המפרק להכין דו"ח פירוק סופי, לכנס אסיפה כללית סופית של בעלי המניות ולהציג בפניה את הדו"ח.
יש לשלוח אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים לצורך פרסום ברשומות, את ההודעה לזימון אסיפה כללית כחודשיים מראש לפני מועד האסיפה.

שלב רביעי
לצורך סיום הליך הפירוק, על החברה לשלוח ליחידת רשם החברות ברשות התאגידים את המסמכים הבאים:

דוח סופי של מפרק

1. על הדו"ח הסופי לציין כי לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות או לחלופין שסכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות מסתכם ב-0 ₪. כל ניסוח שלא יציין את האמור לעיל במפורש אינו תקין.
2. המפרק יציין את פרטיו ופרטי החברה בדו"ח הפירוק הסופי ויחתום על הדו"ח.

הודעה על אישור הדו"ח הסופי ע"י האסיפה הכללית
יש לשלוח אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים הודעה על אישור הדו"ח ע"י האסיפה הכללית בציון המועד שבו התכנסה, לא יאוחר מ- 7 יום לאחר החלטת האסיפה הכללית. לחילופין, ניתן להמציא פרוטוקול האסיפה שבו יצוין מועד כינוסה והעובדה כי דו"ח המפרק אושר באסיפה.

העתק הפרסום ברשומות בדבר החלטת הפירוק ומינוי המפרק.
• העתק הפרסום ברשומות בדבר כינוס האסיפה הסופית.


הליך בקשת פטור מתשלום אגרה

במידה ולחברה קיימים חובות אגרה שנתית לרשם החברות עליה לשלמם או להגיש בקשה לפטור מאגרה באמצעות המסמכים הבאים:

תצהיר אי פעילות מקורי
תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק. עורך דין יאמת את פרטי החותמים ואת חתימתם ויזהירם כדין בתצהיר.
• אישור ממס הכנסה
אישור מקורי מרשות המיסים- אגף מס הכנסה המעיד כי החברה לא פתחה תיק או כי סגרה את התיק במס הכנסה, תוך ציון המועד לכך.

אישור ממע"מ
אישור מקורי מרשות המסים – אגף מס ערך מוסף המעיד כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד לכך.

לחלופין, במקום אישורי מס הכנסה ומע"מ, רשאית החברה לצרף לתצהיר אי הפעילות את המסמכים הבאים:

אישור מקורי מאת רואה חשבון המבקר של החברה
נדרש כי רואה חשבון שימלא את האישור הינו רו"ח שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט -1999. המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שבו הופסקה הפעילות.

העתק דוחו"ת אי פעילות שהוגשו למס הכנסה
יש להמציא העתק דוחו"ת אי פעילות של רשות המיסים הכולל חותמת נתקבל ובו דיווח שלא התקיימה פעילות עבור כל שנה בה מבוקש פטור מאגרה.

לקביעת פגישת יעוץ צלצל 03-6206444 
 
שתף ב:
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם