רשימת תיוג וסדר פעולות פירוק חברה מרצון בהליך מקוצר

רשימת תיוג וסדר פעולות פירוק חברה מרצון בהליך מקוצר

רשימת תיוג וסדר פעולות פירוק חברה מרצון בהליך מקוצר
דוד מלניק משרד עורכי דין  

הליך זה מיועד לחברות בעלות כושר פרעון שהן חברת יחיד, שבה יש בעל מניות אחד (ושאינו תאגיד) המכהן גם כדירקטור היחיד בחברה. ההליך מתאים למי לחברות לא פעילות ו/או  חברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.

להלן סדר פעולות ורשימת מסמכים לצורך פירוק וחיסול מרצון של חברה בעלת כושר פירעון בהליך מקוצר.
לקבלת מידע משפט נוסף על הליך פירוק מרצון לחץ כאן


שלב ראשון:​
הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר- שלב ראשון.
  • משלוח הודעה לרשם החברות על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר- שלב ראשון הכולל תצהיר כושר פרעון והחלטה על מינוי מפרק.
  • פרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד ברשומות. בהודעה ייקבע מועד לכינוס אסיפה סופית בטווח של 4-6 חודשים ממועד ההחלטה על פירוק החברה.  ההודעה תשלח בתוך 7 ימים לאחר החתימה על תצהיר כושר פירעון.

שלב שני:
משלוח הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר- שלב שני.
להודעה יצורף הפרסום ברשומות בדבר מינוי המפרק וכינוס האסיפה הסופית.

הליך בקשת פטור מתשלום אגרה

במידה ולחברה קיימים חובות אגרה שנתית לרשם החברות עליה לשלמם או להגיש בקשה לפטור מאגרה באמצעות המסמכים הבאים:

לבקשה יצורפו - 
  • תצהיר אי פעילות מקורי
  • תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק. 
  • אישור ממס הכנסה
  • אישור מקורי מרשות המיסים- אגף מס הכנסה המעיד כי החברה לא פתחה תיק או כי סגרה את התיק במס הכנסה, תוך ציון המועד לכך.
  • אישור ממע"מ המעיד כי החברה לא נרשמה כחייבת במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד לכך.

לחלופין, במקום אישורי מס הכנסה ומע"מ, רשאית החברה לצרף לתצהיר אי הפעילות:
  • אישור מקורי מאת רואה חשבון המבקר של החברה. נדרש כי רואה חשבון שימלא את האישור הינו רו"ח שמונה לשם ביצוע פעולת ביקורת כאמור בסעיף 154 לחוק החברות, התשנ"ט -1999. המאשר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שבו הופסקה הפעילות.
  • העתק דוחו"ת אי פעילות שהוגשו למס הכנסה. יש להמציא העתק דוחו"ת אי פעילות של רשות המיסים הכולל חותמת נתקבל ובו דיווח שלא התקיימה פעילות עבור כל שנה בה מבוקש פטור מאגרה.

לקביעת פגישת יעוץ צלצל 03-6206444


 
שתף ב:
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם