תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה


תיקון 116 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ביום 25/10/17. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י') בפרק אכיפה חדש.
להלן נסקור בקצרה את עיקרי השינויים  על פי התיקון.
 
1. הרחבת סמכויות מפקחים
 
בתיקון הורחבו סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב בתנאים הקבועים בחוק.
2. הרחבת השימוש בצווים מנהליים - 
התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים, מוסיף צווים, מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה המנהלי ל- 30 ימיים (הצווים בתוקף עד לביטולם).
3. צו מנהלי להפסקת עבודה
נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא התייעצות עם תובע במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה תוקף הצו הארעי 5 ימים.
4. צו מנהלי להפסקת שימוש
התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש להפסקת שימוש. צו זה מוסמך להוציא יו"ר או מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי מתבצע שימוש אסור, לא יאוחר מ - 6 חודשים מתחילת השימוש ו - 30 יום בבית למגורים ובהתייעצות עם תובע. נוספה אף אפשרות להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך 60 ימים לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש צו הריסה מנהלי.
5. צו הריסה מנהלי
הורחבה האפשרות להוצאת צו הריסה מנהלי עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים - 30 ימים ממועד האכלוס.
ניתן לכלול בצו המנהלי גם הוראות לעניין איסור שימוש ותחולתו בתנאים מסוימים גם
על עבודה שנעשתה לאחר מתן הצו וגם על בניה מחדש שבוצעה תוך 6 חודשים לאחר ביצוע ההריסה.
צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע על פי התיקון רק בחלוף 4 ימים מהמצאתו ו - 7 ימים לגבי עבודה שהסתיימה.
6. בקשות לביטול צווים מנהליים
על פי התיקון ניתן להגישם תוך 15 יום מהמצאת הצו. ארכה לביצוע צו מנהלי תינתן ע"י בית המשפט רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובלבד
שסך תקופות הארכה לא יעלה על 6 חודשים.
7. הוצאות ביצוע צווים 
יחולו על פי התיקון על מי שהייתה מוטלת עליו החובה לבצעם גם כאשר הצו בוצע ע"י הוועדה.
8. צווים שיפוטיים
בתיקון נקבע כי בקשה לצו הפסקת עבודה/איסור שימוש/מניעת פעולות יכול להיות הליך עצמאי ולא רק הליך ביניים.
לגבי צו הריסה ללא הרשעה נוספה אפשרות להוצאתו במקרה בו תובע החליט שאין עניין לציבור בניהול הליך פלילי.
9. אכיפה פלילית
נוספה הגדרה בחוק לשימוש אסור שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר  או בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית וכן שימוש בעבודה אסורה.
נוסף סעיף לנסיבות מחמירות בביצוע העבירה: מקרקעין המיועדים לתשתית לאומית, סביבה חופית, קרקע חקלאית מוכרזת, גן לאומי או שמורת טבע, שטח ציבורי פתוח.
10. סכומי הקנסות הועלו באופן משמעותי:
קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור 226,000 ₪ ובנסיבות מחמירות 452,000 ₪
קנס על אי קיום צו 226,000 ₪ )עונש המאסר עלה משנה לשנתיים(קנס יומי על שימוש אסור 2,800 ₪ ליום ובשימוש למגורים 700 ₪ ליום, על הפרת צו – 1,400 ₪ ליום. על תאגיד ניתן להטיל עד פי 3 מהקנסות שלעיל צווים בגזר הדין.
11. מגבלה חוקית על האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו לתוקף
ככלל יבוצע הצו ע"י המורשע תוך 30 וניתן לקבוע בגזר הדין בתנאים מסוימים מועד דחוי עד שנה.
קביעת מועד דחוי לביצוע הצו תיעשה בכפוף לתנאים שיבטיחו את ביצוע הצו לרבות ערובה, תשלום הוצאות ותשלום אגרות ותשלומי חובה.
12. עיכובי ביצוע של כל הצווים
  • עיכוב ביצוע כהליך עצמאי: הכלל הוא כי אין לעכב צווים והעיכוב יינתן מנימוקים מיוחדים שיירשמו.
  • ניתן לעכב אם קיימת הצדקה, אין סכנה לשלום הציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, תשלום הוצאות ואגרות והיטלים.
  • בקשה לעיכוב ביצוע תוגש לבית המשפט האחרון שדן בעניין, היינו אם הצו אושר בעליון בקשה לעיכוב ביצוע תוגש בעליון.
  • תקופת עיכוב הביצוע לא תעלה על 6 חודשים. בית המשפט רשאי בנסיבות חריגות ויוצאות דופן ומטעמים מיוחדים לעכב לתקופה נוספת שלא תעלה על 6 חודשים (בסך הכול שנה).
  • בית המשפט רשאי להתנות את עיכוב הביצוע בתנאים (ערובה, אגרות והיטלים וכיוצא בזה).
  • החלטה על עיכוב ביצוע היא החלטה אחרת וניתנת לערעור רק ברשות.
  • בית המשפט לא יעכב ביצוע של צווי הריסה אם נמשכה העבודה האסורה לאחר המצאת הצו או אם העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין (תכנית היא תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה בלא צורך באישור תכנית נוספת).
  • כאשר מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע במסגרת הליך של ערעור או בקשה לביטול צו אין מגבלת זמן על משך העיכוב אך החוק קובע, כי ככלל אין לעכב, עיכוב יינתן רק כשמתקיימת הצדקה, אין סכנה לציבור ובכפוף לתנאים כגון ערובה, חיוב בהוצאות, תשלומי אגרות.
  • אין לעכב ביצוע צו אם העבודה נמשכה לאחר המצאת הצו.
  • לגבי צו מנהלי להפסקת עבודה, צו למניעת פעולות וצו הפסקה שיפוטי לא יינתן עיכוב והחלטה בבקשה לביטולם תינתן תוך 30 ימים מהגשת הבקשה ולאחר דיון במעמד הצדדים.
 
עבירות מנהליות
ביום 20/6/18 פורסמו תקנות העבירות המנהליות (קנס מנהלי תכנון ובנייה) תשע"ח - 2018 אשר נכנסו לתוקף ביום 20/12/2018 .
התקנות קובעות מספר עבירות בנייה כעבירות מנהליות עם קנס מנהלי קצוב בצדן.

להלן בקצרה העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות והקנס הקצוב שנקבע לעבירה:
עבירה בנסיבות מחמירות (על שטח דרך, שצ"פ, סביבה חופית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, תשתית לאומית):
1. עד 10 מ"ר 10,000 ש"ח
.2 10 עד 25 מ"ר 25,000 ש"ח
.3 25 עד 50 מ"ר 50,000 ש"ח
.4 50 עד 75 מ"ר 100,000 ₪
.5 75 עד 100 מ"ר 200,000 ש"ח
.6 מעל 100 מ"ר 300,000 ש"ח
בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף 1,400 ₪ לכל יום בו נמשכה העבירה עד למקסימום של 90 ימים.
עבירה שאינה בנסיבות מחמירות:
עבודה אסורה
.1 25 עד 50 מ"ר 25,000 ש"ח
.2 50 עד 75 מ"ר 50,000 ש"ח
.3 75 עד 100 מ"ר 100,000 ש"ח
.4 מעל 100 מ"ר 150,000 ש"ח
שימוש אסור
.5 25 עד 100 מ"ר 50,000 ש"ח
.6 מעל 100 מ"ר 100,000 ש"ח
בגין שימוש אסור ניתן להטיל קנס נוסף על סף 750 ₪ לכל יום בו נמשכה העבירה עד למקסימום של 90 ימים.
הפרת צו מנהלי להפסקת עבודות או הפסקת שימוש 50,000 ש"ח

הקנס הקבוע הוא הקנס ליחיד כאשר תאגיד יחויב בכפל קנס
הקנס בעבירת שימוש בנסיבות של שימוש למגורים יהיה מחצית הקנס
הקנס לבניית גדר שגובהה אינו עולה על 1.5 מ' ואינה בנסיבות מחמירות יהיה מחצית הקנס

כתבי אישום לעבירות מנהליות:
ככלל עבירה שנקבעה כעבירה מנהלית תיאכף באמצעות קנס מנהלי.
להלן יפורטו הקווים המנחים למקרים בהם ככלל יוחלט על הגשת כתב אישום בעבירה
מנהלית:
.1 עבירות חוזרות.
.2 הטלת הקנס המנהלי אינה יעילה מטעמים שונים לרבות נסיבות כלכליות של החשוד.

ההחלטה על הגשת כתב אישום תהיה על פי שיקול דעתו של התובע, בהתאם  לנסיבות המיוחדות של כל מקרה.
אין ברשימה האמורה כדי להוות רשימה סגורה ועל פי שיקול דעתו של התובע, ובהתאם למדיניות המתעדכנת ומשתנה מעת לעת, ניתן להגיש כתבי אישום בעבירות מנהליות שאינן מנויות ברשימה שלעיל או שיוטל קנס מנהלי במקרים בהם ישנן נסיבות המצדיקות שלא להגיש כתב אישום, גם אם העבירה הינה עבירה שמנויה על הרשימה שלעיל.
שתף ב:
מדריכים בעבירות תכנון ובנייה

הסדר מותנה - סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

בחודש מאי 2013 נכנס לתוקף  תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982 -  "הסדר מותנה" העוסק בסגירת תיק בהסדר מותנה. התיקון האמור...

מהם ההליכים הצפויים נגדכם בשל בנייה ללא היתר או שימוש חורג?

גילוי עבירות בנייה מקורו ברוב המקרים בהלשנה ורק לעיתים נדירות נובע כתוצאה מגילוי יזום של מחלקת הפיקוח על הבנייה. לעיתים באזורים...

תמצית ההליכים הפליליים והמנהליים ודרכי הענישה בעבירות תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה (להלן: "החוק") מסדיר את סוגי העבירות ודרכי הענישה לעבירות השונות. כן קבועות בחוק הוראות מפורטות שעניינן אכיפה...

האם עבירות בנייה מתיישנות?

עבירות על חוק התכנון והבנייה הינן עבירות מסוג עוון וככאלה, בכפוף לחריגים כפי שיפורט להלן, הן מתיישנות בחלוף חמש שנים ממועד ביצוע...

מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת "הגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובנייה

אחת ההגנות העומדות לנאשם בהליך פלילי בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה הינה טענת "הגנה מן הצדק". קבלת טענה זו מקנה לבית המשפט סמכות...

אלו עונשים מוטלים בעבירות תכנון ובנייה? קנסות וגזירות כלכליות נוספות

בעבירות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל על מי שהורשע בדין קנסות מסוגים שונים, כולם ו/או חלקם וזאת בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה...

שיקולי ענישה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

תיקון 113 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 שינה את העקרונות ודרך הפעולה של בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם ובכלל זה בעבירות על חוק התכנון...

קווים מנחים - עריכת שומות לצורך קביעת קנסות על עבירות תכנון ובנייה

קווים מנחים כפי שנקבעו על ידי השמאי הממשלתי במשרד המשפטים לשמאים מטעם התביעה לעריכת שומות לצורך קביעות קנסות בעבירות על חוק התכנון...

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה-טיפול בבקשות לעיכוב הליכים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משפט פלילי מיום  25 אפריל 2001  (90.022) מספר הנחיה: 4.3032 טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם