תמצית ההליכים הפליליים והמנהליים ודרכי הענישה בעבירות תכנון ובנייה

תמצית ההליכים הפליליים והמנהליים ודרכי הענישה בעבירות תכנון ובנייה

חוק התכנון והבנייה (להלן: "החוק") מסדיר את סוגי העבירות ודרכי הענישה לעבירות השונות. כן קבועות בחוק הוראות מפורטות שעניינן אכיפה פלילית ומנהלית ביחס לבנייה בלתי חוקית. בנוסף, לצד חוק התכנון והבנייה נעשה שימוש בהוראות סעיף 63 לחוק העונשין, במסגרתו ניתן לחייב את הנאשם בקנס נוסף המבטא את טובת ההנאה שצמחה מהעבירה של בנייה ללא היתר ו/או בסטייה מהיתר ו/או בשל שימוש חורג.
 
סוגי העבירות
סעיף 204 לחוק הינו סעיף העונשין העיקרי, בזיקה לסעיף 145 לחוק התכנון והבנייה, הקובע את סוגי העבירות על חוק התכנון והבנייה. הסעיף מפרט ארבע סוגי עבירות, שלגבי כל אחד מהן נקבעה ענישה נפרדת, כדלקמן:
א. ביצוע בלא היתר של עבודה או שימוש במקרקעין;
ב. ביצוע או שימוש בסטייה מהיתר או תוכנית;
ג. שימוש חורג;
ד. בניה על קרקע חקלאית;

מי הם האחראים לעבודה והשימוש הטעונים היתר?
סעיף 208 לחוק מפרט מיהם הגורמים האחראים על העבודה והשימוש הטעונים היתר, שכנגדם ניתן לפעול. האחראים בהתאם לחוק הינם: בעל המקרקעין, המשתמש במקרקעין, הקבלן, האדריכל, המהנדס, בעל ההיתר ועוד.

דרכי האכיפה והענישה בהתאם לחוק התכנון והבנייה

באמצעות הליך המנהלי שהינו בסמכות הרשות
הוצאת צו הפסקה או צו הפסקת עבודה בהתאם לסעיפים 224, 225א', 226, 227, 228, 229, 230, 235, 236, 237 לחוק.
הוצאת צו הריסה מנהלי בהתאם לסעיפים 231, 233, 234, 235, 238א, 241 לחוק.
הליכים אלו כפופים לביקורת שיפוטית באמצעות עתירה של מי שכנגדו הוצא הצו בעילות מצומצמות ובתוך פרק זמן מוגבל. תכלית ההליכים המנהליים הינו להתמודד באופן מידי עם בנייה בלתי חוקית חדשה עד לסמוך לאחר סיומה.

באמצעות הליך מנהלי המתקיים בבתי המשפט
צו הפסקה שיפוטי בהתאם לסעיפים 239, 240, 241 לחוק,
צו הריסה שיפוטי בהתאם לסעיפים 242, 243, 244, 245 לחוק.
צו זמני למניעת פעולות הכנה לבניה או לשימוש ללא היתר בהתאם לסעיפים 246, 247, 248, 249 לחוק.

באמצעות נקיטת הליך פלילי
מסלול של נקיטת הליך פלילי באמצעות הגשת כתב אישום, הינו דרך המלך, בפעולה כנגד עבירות בנייה. הליך זה יכול להינקט במקביל להליך מנהלי או במקומו, הכל בהתאם לנסיבות העניין והוראות הדין.
נקיטת הליך פלילי נעשה בהתאם לסעיפים 204, 205, 206, 207א, 207ב, 208, 209, 209א, 210, 212,213, 219, 219, 221 לחוק וכן לפי הוראות סעיף 11 לחוק סדר הדין הפלילי.
בהליך זה מוגש כתב אישום לבית המשפט לעניינים מקומיים כנגד הנאשם, על ידי המדינה (המאשימה) והיא מיוצגת ע"י תובע מטעמה, שהינו חלק מהמחלקה המשפטית ברשות המקומית בה נמצאים המקרקעין.
ההליך הינו הליך פלילי וחלים עליו כל הדינים הפרוצדוראליים והראייתיים החלים בדין הפלילי.
ככל שהנאשם יורשע בעבירה המיוחסת לו בית המשפט יגזור את דינו של הנאשם. סוגי הענישה הקבועים בחוק הינם מגוונים וכוללים קנסות מסוגים שונים, עונש של מאסר בפועל ומאסר על תנאי ובצידם סמכויות נרחבות שנועדו להפסיק את ביצוע העבירה באמצעות מתן צווי הריסה וצווי הפסקת שימוש.

באמצעות מתן צו הריסה ללא הרשעה
מסלול נוסף בהתאם לחוק הינו הליך לפי סעיף 212 לחוק - מתן צו הריסה בלא הרשעה, בהתמלא התנאים המפורטים בסעיף.

באמצעות מתן צו מנהלי לניתוק חשמל ותשתיות
אמצעי נוסף מפני בנייה בלתי חוקית נקבע בסעיף 157א לחוק, הקובע כי חל איסור על "חברות התשתית" לחבר מבנה לחשמל, מים ולתשתית טלפון ללא קבלת אישור מאת הרשות המאשרת, שהיא יו"ר הוועדה המקומית יחד עם מהנדס הוועדה. האישור ניתן בטופס 4 שבתקנות הבנייה. שלב פיקוח נוסף על הבנייה הינו שלב קבלת תעודת גמר, הניתנת לבעל ההיתר על-ידי מהנדס הוועדה המקומית, והמעידה כי העבודה נושא ההיתר הושלמה בהתאם לתקנות 1 ו-21 לתקנות הבנייה. בקשה לתעודת גמר יש להגיש לכל המאוחר שנה לאחר קבלת אישור טופס 4 לפי טופס 5.
שתף ב:
מדריכים בעבירות תכנון ובנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה נכנס לתוקף ביום 25/10/17. התיקון כולל החלפה של פרק האכיפה הקיים בחוק (פרק י') בפרק אכיפה חדש. להלן נסקור...

הסדר מותנה - סגירת תיק בהסדר מותנה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

בחודש מאי 2013 נכנס לתוקף  תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982 -  "הסדר מותנה" העוסק בסגירת תיק בהסדר מותנה. התיקון האמור...

מהם ההליכים הצפויים נגדכם בשל בנייה ללא היתר או שימוש חורג?

גילוי עבירות בנייה מקורו ברוב המקרים בהלשנה ורק לעיתים נדירות נובע כתוצאה מגילוי יזום של מחלקת הפיקוח על הבנייה. לעיתים באזורים...

האם עבירות בנייה מתיישנות?

עבירות על חוק התכנון והבנייה הינן עבירות מסוג עוון וככאלה, בכפוף לחריגים כפי שיפורט להלן, הן מתיישנות בחלוף חמש שנים ממועד ביצוע...

מחיקת כתב אישום או זיכוי הנאשם בשל טענת "הגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובנייה

אחת ההגנות העומדות לנאשם בהליך פלילי בגין עבירות על חוק התכנון והבנייה הינה טענת "הגנה מן הצדק". קבלת טענה זו מקנה לבית המשפט סמכות...

אלו עונשים מוטלים בעבירות תכנון ובנייה? קנסות וגזירות כלכליות נוספות

בעבירות על חוק התכנון והבנייה ניתן להטיל על מי שהורשע בדין קנסות מסוגים שונים, כולם ו/או חלקם וזאת בנוסף למתן צו הריסה למבנה שנבנה...

שיקולי ענישה בעבירות על חוק התכנון והבנייה

תיקון 113 לחוק העונשין תשל"ז - 1977 שינה את העקרונות ודרך הפעולה של בית המשפט בבואו לגזור את דינו של הנאשם ובכלל זה בעבירות על חוק התכנון...

קווים מנחים - עריכת שומות לצורך קביעת קנסות על עבירות תכנון ובנייה

קווים מנחים כפי שנקבעו על ידי השמאי הממשלתי במשרד המשפטים לשמאים מטעם התביעה לעריכת שומות לצורך קביעות קנסות בעבירות על חוק התכנון...

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה-טיפול בבקשות לעיכוב הליכים

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה משפט פלילי מיום  25 אפריל 2001  (90.022) מספר הנחיה: 4.3032 טיפול בבקשות לעיכוב הליכים בתיקי...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם