תזכיר חוק ההסדרים - מיסוי מקרקעין - רכישה ומכירת דירות מגורים (אוגוסט 2015)

תזכיר חוק ההסדרים - מיסוי מקרקעין - רכישה ומכירת דירות מגורים (אוגוסט 2015)

ביום 02.08.2015 פורסם תזכיר חוק ההסדרים - מיסוי מקרקעין. התזכיר כולל מספר שינויי חקיקה שעיקר תכליתם להגדיל את היצע הדירות בשוק הנדל"ן כפי שיפורט להלן. יש לשים לב להוראות התחולה של התיקון לחוק ולהערך בהתאם.
לתזכיר החוק המלא
למדריך השלם לרכישת דירה
למדריך ביטול הפטור ממס שבח - חישוב לינארי

קיצור תקופת הזכאות לשיעור מס רכישה דירה יחידה
בעל דירת מגורים יחידה הרוכש דירת מגורים נוספת יהיה זכאי לשיעורי מס רכישה של דירה יחידה רק אם ימכור את דירת המגורים תוך 12 חודשים ממועד רכישתה וזאת  במקום 24 חודשים בהתאם להוראות החוק כיום. מוצע להחיל את התיקון רק על רכישת דירת מגורים שנעשתה לאחר כניסת החוק. כלומר מי שרכש דירת מגורים לפני תחילת החוק יוכל למכור את הדירה בתוך תקופה של 24 חודשים.

קיצור תקופת הזכאות לניצול פטור מכירת דירת ירושה
הזכאות לפטור מכירת דירת ירושה המאפשר למי שקיבל דירת ירושה שהייתה דירתו היחידה של המוריש למכור אותה בפטור תוגבל לתקופה של שנתיים. מטרת התיקון לעודד יורשים למכור את דירת המגורים בתוך זמן קצר ובכך להגדיל את היצע הדירות. על מנת שלא לפגוע בבני זוג ובילדי המוריש שמונה להם אפוטרופוס וכן בילדי המוריש שטרם מלאו להם 21 שלרוב גרים בדירה ו/או נהנים מפירותיה מוצע לקבוע הסדרים מיוחדים שיחריגו את תקופת ההגבלה.  בהתאם לכך תשונה החזקה לפיה יראו במי שמחזיק בנוסף לדירת הירושה דירת מגורים נוספת כבעלים של דירה יחידה אם עשה שימוש בחזקה אך בסופו של דבר לא מכר את דירת הירושה בתוך שנתיים ולאחר מכן ביקש למכור את דירתו כדירה יחידה. מוצע שלא להחיל את התיקון על מי שעשה שימוש בחזקה טרם כניסת החוק לתוקף.  כן מוצע כי התקופה של שנתיים תחל רק ממועד כניסתו של החוק לתוקף.

תיקון טעות באופן חישוב המס הלינארי שנקבע בתיקון 76 - ביטול המס האינפלציוני
בהתאם לתיקון 76 בוטל הפטור שאפשר מכירת דירת מגורים אחת לארבע שנים.  בהתאם לתיקון 76 נקבע כי מי שרכש דירה לפני יום 01.01.2014 יהיה זכאי למכור עד שתי דירות מגורים עד ליום 31.12.2017 בשיעור מס מיטיב (חישוב לינארי) בהתאם לתנאים שנקבעו בהוראות התיקון לחוק. המס המיטיב פטר ממס רק את ההשבח הריאלי לתקופה שקדמה ליום 01.01.2014 ואולם השבח האינפלציוני שנצמח עד לשנת 1993 חייב בשיעור מס של 10% וזאת על אף שהכוונה הייתה להעניק פטור מלא ממס שבח ביחס לתקופה שקדמה ליום 01.01.2014. מצב זה יצר עיוות באופן שדירות שמועד רכישת היה לפני שנת 1993 חוייבו בשיעור מס של 10% על הרווח האינפלציוני. לפיכך מוצע במסגרת חוק ההסדרים לבטל את החיוב במס על הרווח האינפלציוני. מוצע להחיל את התיקון באופן רטקרואקטיבי מיום 01.01.2014 באופן שמי ששילם מס שבח על החלק האינפלציוני יהיה זכאי להחזר.

קיצור תקופת הזכאות למי שרכש דירת מגורים נוספת למכור את דירת המגורים בפטור דירה יחידה 
סעיף 49ג(1) קובע כי מי שהינו בעלים של דירה יחידה הרוכש דירה נוספת יחשב כבעל דירת מגורים יחידה אם ימכור את דירתו  הראשונה בתוך 18 חודשים. בהתאם לתזכיר מוצע לקצר את התקופה ולקבוע כי הזכאות לפטור דירה ראשונה תותנה במכירת הדירה בתוך 12 חודשים. מוצע כי התיקון לחוק יחול רק ביחס לדירת מגורים שנרכשה לאחר כניסת התיקון לחוק.

שתף ב:
מדריכים מקצועיים - עסקאות נדל"ן

מס ריבוי דירות

רקע כללי בהתאם להחלטת הממשלה תקודם במסגרת חוק ההסדרים (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 יוטל מס חדש,...

חזקת התא המשפחתי ביחס לדירות שנרכשו לפני הנישואים

כללי בהתאם לחזקת התא המשפחתי הכלל הוא שרואים את  התא המשפחתי: בני הזוג וילדיהם עד גיל 18 כמוכר אחד  הן לצורך קביעת שיעורי מס הרכישה...

מלכודת מס במכירת דירת מגורים - בעקבות הרפורמה במס שבח

 זהירות מלכודת מס לפניך !!! מלכודת "מס יסף" מלכודת "מס אינפלציוני" מלכודת "פחת רעיוני" ומלכודת "אי הכרה בהוצאות" בעקבות ביטול הפטור...

כל מה שרצית לדעת על מס רכישה - המדריך למשקיע

במדריך זה תוכל לקבל מידע בנוגע למדרגות מס הרכישה, מתי תיחשב דירה כדירה יחידה לצורכי מס רכישה ומי זכאי להקלות בפטור ממס...

לחתום או לחתום על זיכרון דברים - זאת השאלה?

רבים, מוכרים וקונים, מתלבטים בשאלה האם לחתום על זיכרון דברים לשם התקשרות בעסקת מכר של דירה או נכס אחר. ככלל יש להימנע מחתימה על...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם