כל מה שרצית לדעת על מס רכישה - המדריך למשקיע

כל מה שרצית לדעת על מס רכישה - המדריך למשקיע

במדריך זה תוכל לקבל מידע בנוגע למדרגות מס הרכישה, מתי תיחשב דירה כדירה יחידה לצורכי מס רכישה ומי זכאי להקלות בפטור ממס רכישה.

מדריכים קשורים:
המדריך למשקיע - ביטול הפטור ממס שבח 2014
היבטי מיסוי - מס רכישה ברכישת דירת מגורים
למחשבון מס רכישה רגיל או מורחב:   מידע נדל"ן בקליק

החל מיום  29.07.2020   הופחתו מדרגות מס רכישה לבעלי דירה שנייה ויותר
ביום 23.06.2015 הועלו מדרגות מס הרכישה לבעלי דירה שנייה ויותר באופן שבוטלה מדרגת מס הרכישה בשיעור של 5% ונקבעו מדרגות של 8% ו-10%באופן שהביא להגדלה משמעותית של מס הרכישה לבעלי יותר מדירת מגורים אחת וזאת מתוך מחשבה מוטעית כי הדבר יביא להורדת מחירי הדיור באמצעות הקטנת הביקוש לדירות על ידי משקיעים.

ביום 29.07.2020 הופחתו מדרגות מס הרכישה לבעלי דירה שנייה או יותר והן כדלקמן:


על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח – 6%.
על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.
על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

להזכיר כי יתר השינויים הנוגעים למס רכישה (מיום  01.08.2013) ממשיכים לחול והנם כדלקמן:
 • ביטול ההטבה ביחס לדירת יחיד למי שאינו תושב ישראל.
 • הטלת מס רכישה על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין,
 • מס הרכישה לנכסים אחרים (משרדים, חנויות וכו') יעלה מ-5% ל-6%. (כפי שנקבע בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (תיקון) התשע"ג-2013).
 • מקרים נוספים בהם קבעה רשות המיסים כי יראו בדירה הנרכשת דירה יחידה (כמפורט בהוראות ביצוע 3/2013) כפי שיפורט להלן.

 

מי ייחשב בעלים של דירה יחידה הזכאי למס רכישה מופחת?
 1. אם יש לרוכש דירת מגורים נוספת שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1.1.1997,
 2. אם יש לרוכש דירת מגורים נוספת שחלקו בה אינו עולה על שליש.
 3. מי שרוכש דירת מגורים, ותוך 24 חודשים מכר דירה אחרת שהייתה דירתו היחידה עד למועד הרכישה. בהתאם לתיקון 85 לחוק (הוראת שעה) נקבע כי החל ביום 01.05.2016 ועד ליום 30.04.2021 פרק הזמן למכירת הדירה הראשונה יעמוד על 18 חודשים במקום 24 חודשים. לאחר תם התקופה יהיה המועד למכירה 24 חודשים.
 4. מי שרוכש דירת מגורים מקבלן, ותוך 12 חודשים מהמועד בו אמורה להימסר החזקה בדירה מכר דירה אחרת שהייתה דירתו היחידה עד למועד הרכישה, ואם חל עיכוב במסירה - מהמועד בו נמסרה החזקה בפועל.
 5. הדירה הנרכשת היא "דירה חלופית" כמשמעותה בסעיף 49ה(א)לחוק (פטור חד פעמי ממס שבח במכירת שתי דירות וברכישה של דירה אחת במקומם).
 6. בהתאם לתיקון 85 לחוק (הוראת שעה), החל מיום 6.4.2016 יראו את דירת המגורים הנרכשת כדירה יחידה גם אם למוכר דירת מגורים נוספת אותה קיבל בירושה שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על 50% (ללא קשר למספר הדירות שיש למוריש) .
 7.  
 8. רוכש, בן זוגו וילדים עד גיל 18 שטרם נישאו ייחשבו רוכש אחד.
 9. מס רכישה מופחת לדירה יחידה יחול רק ביחס לתושב ישראל לרבות מי שהפך לתושב ישראל בתוך שנתיים ממועד הרכישה ו/או לתושב חוזר ותיק אך הוא אינו חל על תושבי חוץ.
מקרים נוספים בהם יראו בדירה הנרכשת דירה יחידה (הוראות ביצוע 3/2013) -
על ‏רקע ‏מקרים ‏שהובאו ‏לטיפול רשות המיסים נקבעו מקרים מיוחדים ‏שגם ‏בהם ‏תיחשב ‏הדירה‏ הנרכשת‏ כדירה ‏יחידה‏לצורך‏ מס ‏רכישה:‏‏
א. רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת.
ב. רכישה של שיעור/חלק נוסף בדירת מגורים יחידה.
ג. הרחבה של דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה.

א. רוכש שאין לו דירות מגורים ורוכש בו זמנית, לראשונה, יותר מדירת מגורים אחת 
לעיתים ‏קיימים ‏מצבים ‏מיוחדים ‏שבהם ‏רוכש‏ שאין ‏לו ‏כלל ‏דירות ‏מגורים ‏רוכש‏ לראשונה ‏בו ‏זמנית ‏יותר ‏מדירת ‏מגורים ‏אחת. ‏בד"כ ‏מדובר ‏בדירות ‏צמודות, ‏ביחידות ‏דירות‏ בנחלות ‏אך ‏לא ‏רק ‏במקרים ‏אלו.‏‏ ברכישה‏ זו, ‏מבחינה‏פיסית, ‏אין ‏לרוכש‏ באף ‏רגע‏ נתון ‏דירת‏ מגורים ‏יחידה,‏ ולכאורה,‏אינו ‏זכאי‏ להטבת‏  מס‏ הרכישה ‏ברכישת ‏דירת‏ מגורים‏ יחידה.‏ יחד‏ עם ‏זאת, ‏פרשנות ‏זו ‏אינה ‏עומדת‏ בתכלית החקיקה ‏הסוציאלית ‏ליתן  ‏הקלה‏ ברכישת ‏דירת ‏מגורים ‏אחת‏ הדרושה‏ למגוריו ‏הפרטיים ‏של‏ התא המשפחתי.‏‏ לפיכך,‏עמדת‏רשות‏המיסים‏היא,‏כי‏בנסיבות‏ מיוחדות‏ אלה‏ הרוכ ש‏מספר ‏דירות ‏בו ‏זמנית ‏יהא‏ זכאי ‏להקלה ‏הקבועה ‏במס ‏הרכישה ‏לדירה ‏יחידה ‏לגבי ‏דירה ‏אחת ‏מאלו ‏שרכש, ‏לפי ‏בחירתו,‏ ובלבד ‏ודירה ‏זו ‏עונה ‏לשאר ‏התנאים ‏הקבועים ‏בהגדרת ‏"דירת ‏מגורים ‏יחידה" ‏שבסעיף‏ 9)ג0א()א()3(‏לחוק.‏

ב. רכישה של שיעור/חלק נוסף באותה דירת מגורים יחידה
קיימים ‏מקרים ‏בהם ‏קיימים ‏מספר ‏בעלים ‏בדירת ‏מגורים אשר ‏אינם ‏משתייכים ‏לאותו ‏תא‏ משפחתי ‏‏ואחד‏ מהבעלים ‏מעוניין ‏להגדיל ‏את‏ חלקו‏ באותה‏ הדירה‏ באמצעות‏ רכישת‏ חלקיהם ‏של‏ הבעלים ‏האחרים,‏ כולם‏ או ‏חלקם.‏ במצב‏ דברים‏ כאמור ‏ובמידה ‏ולרוכש ‏אין ‏דירת ‏מגורים‏ אחרת ‏יראו ‏את‏ החלקים ‏הנרכשים ‏כ"דירה‏ יחידה" ‏אשר ‏תהנה ‏ממדרגות ‏מס ‏רכישה של דירה יחידה.‏מדובר‏ בהגברת‏ יכולת‏ השימוש ‏של ‏הרוכש ‏באותה ‏דירת ‏מגורים ‏יחידה ‏עצמה ‏ועל ‏כן ‏יש ‏מקום ‏לפרש ‏את ‏רכישת‏ שיעור חלק ‏נוסף‏בדירה‏ כמזכה‏ במדרגות‏ מס‏ הרכישה‏ כאמור.‏‏

ג. הרחבת דירת מגורים יחידה בדרך של רכישת דירה צמודה לה
ישנם‏  מקרים ‏בהם‏ בשל ‏צרכי ‏התא‏ המשפחתי ‏נדרשת‏ הרחבת‏ דירתו ‏היחידה ‏של‏ התא‏ המשפחתי.‏‏ על‏פי ‏רוב,‏ הרחבה ‏זו ‏נעשית‏בדרך‏ של ‏מכירת ‏הדירה ‏הקיימת‏ ורכישת‏ דירה‏ חדשה ‏גדולה ‏יותר  המתאימה ‏לצורכי ‏המשפחה. ‏עם‏ זאת, ‏בחלק‏ מועט ‏של‏ המקרים ‏הפיתרון ‏הוא ‏באמצעות‏ רכישת‏  דירה‏ נוספת‏ הצמודה ‏בקיר ‏משותף ‏לדירה‏ הקיימת, ‏פריצת‏ הקיר ‏המשותף‏ והתאמתה‏ של ‏הדירה  החדשה‏ לשימוש ‏בשלמות‏ו בחטיבה‏ אחת ‏כדירת ‏מגורים ‏אחת‏ יחד‏ עם‏ הדירה ‏המקורית.‏

לעיון בהוראות הביצוע של רשות המיסים 3/2013 לחץ כאן

הנחות ו/או הקלות בתשלום  מס רכישה

בהתאם לחוק ולתקנות מס רכישה נקבעו מקרים בהם ניתנים הנחות בתשלום מס רכישה כדלקמן:
א. העברה ללא תמורה בין קרובים.
ב. רכישה על ידי נכה.
ג. רכישה על ידי עולה חדש.
ד. העברה בין בני זוג.שתף ב:
מדריכים מקצועיים - עסקאות נדל"ן

מס ריבוי דירות

רקע כללי בהתאם להחלטת הממשלה תקודם במסגרת חוק ההסדרים (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 יוטל מס חדש,...

תזכיר חוק ההסדרים - מיסוי מקרקעין - רכישה ומכירת דירות מגורים (אוגוסט 2015)

ביום 02.08.2015 פורסם תזכיר חוק ההסדרים - מיסוי מקרקעין. התזכיר כולל מספר שינויי חקיקה שעיקר תכליתם להגדיל את היצע הדירות בשוק הנדל"ן כפי...

חזקת התא המשפחתי ביחס לדירות שנרכשו לפני הנישואים

כללי בהתאם לחזקת התא המשפחתי הכלל הוא שרואים את  התא המשפחתי: בני הזוג וילדיהם עד גיל 18 כמוכר אחד  הן לצורך קביעת שיעורי מס הרכישה...

מלכודת מס במכירת דירת מגורים - בעקבות הרפורמה במס שבח

 זהירות מלכודת מס לפניך !!! מלכודת "מס יסף" מלכודת "מס אינפלציוני" מלכודת "פחת רעיוני" ומלכודת "אי הכרה בהוצאות" בעקבות ביטול הפטור...

לחתום או לחתום על זיכרון דברים - זאת השאלה?

רבים, מוכרים וקונים, מתלבטים בשאלה האם לחתום על זיכרון דברים לשם התקשרות בעסקת מכר של דירה או נכס אחר. ככלל יש להימנע מחתימה על...
צרו קשר ליעוץ ללא התחייבות | מלאו טופס הבא ונחזור אליכם